Prawo cywilne

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

 2018

Prawo karne
i kryminologia

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

2017

 2018

Prawo ustrojowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

 2018

Prawo rodzinne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

2017

 2018

Analizy Ekonomiczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016

2017

 2018

Prawa podstawowe                              

2017

 2018

 

Wykaz opracowań Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości:

2018

PRAWA PODSTAWOWE

[480] Ochrona rodziny na płaszczyźnie międzynarodowej - dr Robert Andrzejczuk

[479] Ochrona instytucji małżeństw a na płaszczyźnie międzynarodowej - dr Jolanta Bucińska

[478] Analiza prawno-porównawcza ustroju korporacyjnego wolnych zawodów prawniczych oraz rynku usług prawniczych w wybranych państwach, w kontekście regulacji i rynku w Polsce z uwzględnieniem dostępności obywateli do tych usług  - Anna Chodorowska (Francja), Xymena Dyduch (Hiszpania), Piotr Kapusta (Szwajcaria), Aleksandra Lisicka (Niemcy), Michał Masior (redakcja, Hiszpania, Niemcy, Anglia i Walia, USA), Aleksandra Pawełko (USA)

[477] Niebankowe Instytucje Finansowe w Rumunii - dr Andrzej Pogłódek

[476] Udział społeczeństwa w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w Stanach Zjednoczonych Ameryki - Paweł Króliczek

[475] Integracja usług na rzecz rodzin – zagadnienia teorii i praktyki - dr Jarosław Przeperski (redakcja, część II),  dr Alberto I. Vargas (część I) adw. Monika Horna-Cieślak (część III), Leszek A. Kapler (część IV),

PRAWO KARNE

[474] Ocena możliwości przeprowadzenia w toku postępowania karnego dowodu z protokołu zeznań świadka osoby, która w innym postępowaniu ma status oskarżonego - Roland Szymczykiewicz

[473] Regulacja przestępstwa oszustwa w wybranych systemach prawnych państw Unii Europejskiej - dr Konrad Buczkowski, dr Michał Jankowski, Paweł Bachmat

[472] Opinie biegłych z zakresu medycyny w wybranych sprawach karnych – raport z badania - dr Maryla Koss-Goryszewska

[471] Odpowiedzialność karna za negowanie zbrodni przeciwko ludzkości oraz naruszenie godności narodu w systemach prawnych wybranych państw – Niemcy, Austria oraz Liechtenstein - dr Piotr Kapusta

[470] Odpowiedzialność karna za negowanie zbrodni przeciwko ludzkości oraz naruszenie godności narodu w systemach prawnych wybranych państw – Belgia, Francja, Hiszpania,Włochy - Malwina Ewa Kołodziejczak

[469] Odpowiedzialność karna za naruszanie godności narodu oraz za negowanie zbrodni systemów totalitarnych w systemie prawnym Węgier - Michał Kowalczyk

[468] Odpowiedzialność karna za negowanie zbrodni przeciwko ludzkości oraz naruszenie godności narodu w systemach prawnych wybranych państw – Chorwacja, Słowenia oraz Turcja - dr Justyna Michalska

[467] Odpowiedzialność karna za negowanie zbrodni przeciwko ludzkości oraz naruszenie godności narodu w systemach prawnych wybranych państw  (Federacja Rosyjska, Ukraina, Rumunia oraz Mołdawia) - dr Andrzej Pogłódek

[466] Odpowiedzialność karna za negowanie zbrodni przeciw koludzkości oraz naruszenie godności narodu w systemach prawnych Litwy, Łotwy i Estonii - Bartłomiej Starzec

[465] Odpowiedzialność karna za negowanie zbrodni przeciwko ludzkości oraz naruszenie godności narodu w prawie słowackim - dr Konrad Walczuk

[464] Odpowiedzialność karna za negowanie zbrodni przeciwko ludzkości oraz naruszenie godności narodu w prawie czeskim - dr Konrad Walczuk

[463] Przestępstwo udziału w bójce lub pobiciu z następstwem śmiercia a zabójstwo w zamiarze ewentualnym - prof. dr hab. Łukasz Pohl, dr Michał Jankowski

2017

PRAWA PODSTAWOWE

[462] Opinia prawna na temat art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z perspektywy zasad i wartości statuowanych w Konstytucji RP - dr hab. Jacek Mazurkiewicz, prof. nadzw. UZ

[461] Macierzyństwo zastępcze w świetle przepisów prawa Federacji Rosyjskiej - Iana Berger

[460] Macierzyństwo zastępcze w prawie francuskim - Olga Bobrzyńska

[459] Macierzyństwo zastępcze w prawie Zjednoczonego Królestwa - Olga Bobrzyńska

[458] Macierzyństwo zastępcze w prawie włoskim - Luigi Lai

[457] Zagraniczne procedury tzw. macierzyństwa zastępczego (surrogacy motherhood) w świetle zasady handlu ludźmi – zagadnienia węzłowe - Malwina Mikluszka

[456] Tzw. macierzyństwo zastępcze (surrogacy, Leihmutterschaft) w bieżącym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu - dr Łukasz Mirocha

[455] Macierzyństwo zastępcze z perspektywy prawa Austrii - Ewa Przyśliwska-Urbanek

[454] Macierzyństwo zastępcze z perspektywy prawa Niemiec - Ewa Przyśliwska-Urbanek

[453] Macierzyństwo zastępcze z perspektywy prawa Szwajcarii - Ewa Przyśliwska-Urbanek

[452] Macierzyństwo zastępcze w prawie ukraińskim - Mariia Zeniv

PRAWO CYWILNE

[451] Odpowiedzialność przebijająca w prawie niemieckim, austriackim i szwajcarskim - Paweł Mazur

[450] Dostęp do apelacji i zakres kognicji sądu odwoławczego w postępowaniu cywilnym w Polsce na tle rozwiązań w innych państwach Unii Europejskiej – Austria, Niemcy i Szwajcaria  - Michał Dąbrowski

[449] Alternatywne i polubowne sposoby rozstrzygania sporów na gruncie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego - dr Aneta Jakubiak-Mirończuk, r. pr. Monika Stachura

[448] Likwidacja kancelarii notarialnej na skutek ogłoszeniau upadłości notariusza w perspektywie prawnoporównawczej - dr Grzegorz Blicharz

[447] Odpowiedzialność przebijająca w prawie amerykańskim i włoskim - Magdalena Zmysłowska

[446] Szkoda na mieniu wynikająca z wypadków komunikacyjnych - dr hab. Marcin Krajewski

[445] Zakres i uwarunkowania wykonalności ugód mediacyjnych w sprawach rodzinnych - dr Barbara Jadwiga Pawlak

[444] Kognicja sądów powszechnych w sprawach cywilnych – Francja - Aleksandra Machowska

[443] Kognicja sądów powszechnych w sprawach cywilnych w Hiszpanii (elementy wybrane) - dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska, SSR

[442] Zakres kognicji sądów powszechnych w Austrii - dr Agnieszka Okońska

[441] Zakres kognicji sądów powszechnych w Niemczech - dr Agnieszka Okońska

[440] Analiza zagadnień ustrojowych związanych z funkcjonowaniem sądów najwyższych w ujęciu prawnoporównawczym. Kompetencje sądów najwyższych, sposób powoływania sędziów, obciążenie sprawami  - dr Zofia Snażyk (Wielka Brytania), Michał Kowalczyk (Węgry), dr Michał Zawiślak (Francja), dr Marta Osuchowska (Hiszpana), dr Piotr Kapusta (Niemcy i Szwajcaria), dr Andrzej Pogłódek (Rosja, Ukraina), dr Agata Kosieradzka-Federczyk (Włochy),  dr Wojciech Kwiatkowski (Stany Zjednoczone)  
redakcja: dr Przemysław Sobolewski, dr Marcin Wielec

[439] Struktura sądów najwyższych – analiza prawno-porównawcza  - dr Piotr Kapusta (Niemcy, Szwajcaria), dr Jędrzej Kondek (Czechy), Michał Kowalczyk (Węgry), dr Krystian Nowak (Mołdawia), dr Andrzej Pogłódek (Rosja, Ukraina), dr hab. Paweł Sobczyk (Francja, Hiszpania, Wielka Brytania, Włochy), Paweł Suski (Austria), dr Wojciech Kwiatkowski (Stany Zjednoczone)  
redakcja dr Przemysław Sobolewski  

[438] Wyłączenie stosowania reżimu prawa zamówień publicznych z uwagi na konieczność ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa publicznego lub interes bezpieczeństwa państwa, na tle wybranych systemów prawnych państw Unii Europejskiej - adw. Joanna Czekaj, r.pr. Marta Kopeć, adw. Katarzyna Reszczyk-Król, r.pr. dr Adam Karczmarek

[437] Funkcjonowanie w praktyce sądowej ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym - dr Monika Szafrańska-Rejdak

PRAWO RODZINNE

[436] Orzekanie o winie rozkładu pożycia w wyroku rozwodowym  - dr Maciej Domański

[435] Praktyka sądowa stosowania art. 100 § 2 k.r.o. – raport z badań - Alina Prusinowska-Marek

[434] Orzekanie w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami  - dr Jerzy Słyk

[433] Kontakty z dziećmi innych osób niż ich rodzice (art. 1136 k.r.o.) - dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, profesor IWS

[432] Orzekanie oraz wykonywanie obowiązku leczenia odwykowego z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - Monika Horna-Cieślak

PRAWO KARNE

[431] Strona podmiotowa przestępstwa znęcania się nad zwierzęciem - prof. dr hab. Łukasz Pohl, dr Konrad Burdziak, Łukasz Buczek

[430] Wykonywanie kary ograniczenia wolności Zagadnienia węzłowe w świetle praktyki - dr Michał Jankowski, dr Wojciech Sych

[429] Obraz i analiza wykładni sądowej przepisów Kodeksu karnego z 1997 r. o obronie koniecznej i przekroczeniu jej granic - prof. dr hab. Łukasz Pohl, dr Konrad Burdziak

[428] Ochrona uczuć religijnych a wolność wypowiedzi - Sławomira Kotas, Paulina Lewandowska

[427] Zabójstwa kwalifikowane w Kodeksie karnym z 1997 r.  – naukowa i sądowa wykładnia znamion kwalifikujących - prof. dr hab. Łukasz Pohl, dr Konrad Burdziak, dr Michał Jankowski, Paulina Banaszak

[426] Koncepcja zmiany warunków odpowiedzialności karnoskarbowej za niewpłacanie podatku w terminie (art. 57 § 1 KKS) - Edward Struczyk, Monika Markowska

[425] Zasady i tryb nakładania grzywny w drodze mandatu karnego w wybranych państwach europejskich – analiza prawnoporównawcza - Ewa Płocha

[424] Usiłowanie zabójstwa a inne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu w praktyce sądowej - Paulina Banaszak

[423] Stosowanie tymczasowego aresztowania w sprawach zakończonych ostatecznie zastosowaniem środka zabezpieczającego w postaci umieszczenia w zakładzie psychiatrycznym - dr Mariusz Nawrocki

[422] Terytorialne zróżnicowanie funkcjonowania wydziałów karnych sądów rejonowych - dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, dr Anna Więcek-Durańska, Katarzyna Drapała

[421] Prostytucja i czerpanie z niej korzyści majątkowych – analiza prawnoporównawcza - dr Magdalena Kowalewska-Łukuć

[420] Sprawcy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności osoby małoletniej – analiza   kryminologiczna - dr Konrad Burdziak, Paulina Banaszak

[419] Mediacja w sprawach karnych o przemoc w rodzinie – skala i efektywność w praktyce polskiego wymiaru sprawiedliwości - prof. dr hab. Eleonora Zielińska

[418] Praca dochodzeniowo-śledcza policji w opinii prokuratorów - prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Michał Jankowski

ANALIZY EKONOMICZNE

[417] Efektywność karania za przestępstwa przepołowione na przykładzie kradzieży  - Joanna Klimczak, Mariusz Czapliński

[416] Efektywność opiniodawczych zespołów sądowych specjalistów - Justyna Włodarczyk-Madejska

[415] Oszacowanie kosztu kompleksowego postępowania rozwodowego małżonków posiadających małoletnie dzieci - dr Paweł Ostaszewski Justyna Włodarczyk-Madejska, Współpraca: dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, prof. IWS dr Maciej Domański dr Jerzy Słyk

[414] Instytucja asystenta a efektywność pracy sędziego - analiza pionów karnego i cywilnego pierwszej instancji sądów okręgowych - Kamil Joński

 

2016 

PRAWO CYWILNE

[413] Kognicja sądu rejonowego w sprawach wszczynanych na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym - dr Tomasz Szczurowski

[412] Stosowanie art. 207 k.p.c. w praktyce sądowej - dr Dagmara Olczak-Dąbrowska, Sylwia Janas

[411] Odpowiedzialność członków zarządów spółek kapitałowych w razie bezskuteczności egzekucji z majątku spółki. W poszukiwaniu odpowiedników unormowania z art. 299 k.s.h. - dr hab. Konrad Osajda, Jacek Zębala

[410] Przyczyny niskiej skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych - Kamil Gołaszewski

[409] Egzekucja świadczeń alimentacyjnych - analiza stanu prawnego - dr Dagmara Olczak-Dąbrowska

[408] Egzekucja wierzytelności alimentacyjnych w prawie francuskim i belgijskim - Emil Szczepanik

[407] Instrumenty prawne służące poprawie efektywności dochodzenia świadczeń alimentacyjnych w prawie niemieckim, austriackim i szwajcarskim - dr Agnieszka Okońska-Diemer LL.M.

[406] Analiza orzecznictwa sądów okręgowych i apelacyjnych w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych w ostatnich latach w świetle zgodności z orzecznictwem SN i dominującymi poglądami piśmiennictwa - dr hab. Wojciech Machała

[405] Zdolność sądowa oddziału przedsiębiorcy zagranicznego na tle prawnoporównawczym - dr hab. Mateusz Pilich

[404] Wpływ postępowań likwidacyjnych wszczynanych w wybranych krajach europejskich systemu prawnego common law na bieg postępowań rozpoznawczych i egzekucyjnych toczących się w Polsce. Wpływ wszczęcia i wyniku postępowania w ww. krajach na istnienie roszczenia dochodzonego przed sądem polskim - dr hab. Anna Hrycaj, Anna Michalska

[403] Umowy o korzystanie z rzeczy (perspektywa prawnoporównawcza) - dr Witold Borysiak opublikowano (w:)

Witold Borysiak, Mateusz Grochowski, Jacek Sadomski "Umowy o korzystanie z rzeczy" najem - dzierżawa - leasing, Warszawa 2016

[402] Umowa leasingu w orzecznictwie sądów powszechnych - dr Mateusz Grochowski  opublikowano (w:)

Witold Borysiak, Mateusz Grochowski, Jacek Sadomski "Umowy o korzystanie z rzeczy" najem - dzierżawa - leasing, Warszawa 2016

[401] Umowy najmu i dzierżawy w orzecznictwie sądowym i praktyce obrotu - dr Jacek Sadomski opublikowano (w:)

Witold Borysiak, Mateusz Grochowski, Jacek Sadomski "Umowy o korzystanie z rzeczy" najem - dzierżawa - leasing, Warszawa 2016

[400] Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (perspektywa prawnoporównawcza) - prof IWS dr hab. Roman Trzaskowski, dr Witold Borysiak opublikowano (w:)

[399] Dochodzenie roszczeń o naprawienie szkody w postaci kosztów najmu pojazdu zastępczego w ramach ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych: możliwości ograniczenia liczby lub usprawnienia postępowań sądowych - dr hab. Marcin Krajewski

[398] Odpowiedzialność cywilnoprawna sędziego (perspektywa prawnoporównawcza) - dr Witold Borysiak

 

2016 

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA

[397] Praktyka orzecznicza wykonywania nadzoru prewencyjnego oraz umieszczenia w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym osób stwarzających zagrożenie - dr Anna Więcek-Durańska

[396] Przestępstwo doprowadzenia człowieka do targnięcia się na własne życie (art. 151 k.k.)  – analiza akt sądowych - prof. dr hab. Marek Mozgawa, Paweł Bachmat

[395] Stosowanie umieszczenia nieletniego w schronisku w świetle orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Grabowski przeciwko Polsce (wyrok z 30.06.2015 r., Izba - Sekcja IV, skarga nr 57722/12) - dr Beata Czarnecka Dzialuk

[394] Dyrektywy wymiaru kary w państwach członkowskich Unii Europejskiej - dr hab. Magdalena Budyn-Kulik

[393] Recydywa jurydyczna w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej - dr Julia Kosonoga-Zygmunt

[392] Bezpieczeństwo pracy kuratorów sądowych - dr Paweł Kobes

[391] Propozycja rozwiązań implementacyjnych związanych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z popełnienia przestępstwa w Unii Europejskiej z uwzględnieniem opisu sposobu implementacji w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej - prof.dr hab.Eleonora Zielińska

[390] Tryb penalizacji zachowania polegającego na prowadzeniu pojazdu (mechanicznego i niemechanicznego) pod wpływem alkoholu w poszczególnych krajach Unii Europejskiej - prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr hab. Magdalena Budyn-Kulik, dr hab. Marek Kulik

[389] Analiza obrazu normatywnego deliktów administracyjnych - dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, dr Paweł Czarnecki, Patrycja Balcer, Aneta Leszczyńska

[388] Bezpieczeństwo kuratorów sądowych w świetle badania ankietowego - dr Anna Janus-Dębska, Małgorzata Gronkiewicz-Ostaszewska

[387] Przestępstwo handlu ludźmi – wykładnia terminu „handel ludźmi”, sposób przeprowadzania przesłuchań i innych dowodów w celu uzyskania materiału potwierdzającego popełnienie tego przestępstwa, charakterystyka jego ofiar i sprawców - dr Konrad Burdziak, Paulina Banaszak

[386]  Analiza akt i kierunki orzecznictwa sądów w sprawach o przestępstwa z art. 203 k.k. i art. 204 § 3 k.k. popełnione na szkodę osoby małoletniej – aspekty procesowe związane z udziałem małoletnich w badanych postępowaniach karnych oraz ocena adekwatności obowiązujących unormowań kodeksu postępowania karnego - dr hab.H. Paluszkiewicz, M. Błaszyk

[385] Rozwiązania prawnokarne zapewniające ochronę konsumentów przed niewspółmiernymi świadczeniami w ramach umów wzajemnych żądanymi od nich przez przedsiębiorców – aspekt prawnoporównawczy - dr Marcin Byczyk

[384] Stosowanie środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz środka poprawczego przez sądy rodzinne i nieletnich w świetle danych statystycznych i badań aktowych - Justyna Włodarczyk-Madejska

[383] Opinia dotycząca wprowadzenia karalności sporządzenia przez biegłego opinii nierzetelnej lub bez zachowania należytej staranności - dr hab. Magdalena Budyn-Kulik

2016 

PRAWO USTROJOWE

[382] Wybrane zagadnienia upadłości konsumenckiej – analiza empiryczna - Ewa Izabela Fiedorowicz, Daria Popłonyk

[381] Narzędzia badawcze oraz statystyczne dedykowane ustaleniu rzeczywistego obciążenia i efektywności pracy kadr orzeczniczych w kontekście etatyzacji sądów w wybranych systemach prawnych państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii - koncepcja i koordynacja projektu: dr Przemysław Feliga

[380] Odpowiedzialność dyscyplinarna i oświadczenia majątkowe sędziów - koncepcja i koordynacja projektu: dr Przemysław Feliga

[379] Analiza prawnoporównawcza obejmująca wybrane państwa członkowskie (w szczególności Niemcy) dotycząca istniejących i projektowanych rozwiązań określających procedurę jaka ma być stosowana po otrzymaniu informacji BRIS - dr hab. Anna Hrycaj, Aleksandra Machowska, dr Marek Porzycki

[378] Nadzór sędziego-komisarza nad czynnościami syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym a możliwość sformułowania rekomendacji dotyczących optymalnego modelu oceny efektywności ekonomicznej działań syndyka/doradcy restrukturyzacyjnego – analiza prawnoporównawcza i ekonomiczna - Elżbieta Konarska, Kamil Joński

[377] „Nadzór Ministerstwa Sprawiedliwości albo innego organu administracji publicznej nad działalnością syndyka (zarządcy) i sądu (sędziego-komisarza) w postępowaniu upadłościowym, którego celem jest likwidacja majątku dłużnika, w wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii) oraz w Szwajcarii”

- Austria

- Francja

- Hiszpania

- Niemcy

- Szwajcaria

- Włochy

- Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

2016 

PRAWO RODZINNE

[376] Zezwolenie (zgoda) sądu opiekuńczego na udzielenie świadczenia zdrowotnego małoletniemu pacjentowi (art. 32 i 34 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty) - dr Jerzy Słyk

[375] Orzecznictwo w sprawach o zniesienie separacji - prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

[374] Postępowania w sprawach o wykonywanie kontaktów z dzieckiem umorzone na podstawie art. 59820 k.p.c. - prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

[373] Skuteczność i celowość prowadzenia długoletnich (trwających od co najmniej 3 lat) nadzorów wykonywanych przez kuratorską służbę sądową w sprawach małoletnich – raport z badań aktowych - Alina Prusinowska-Marek

[372] Sędziowska ocena efektywności stosowania przepisów dotyczących wykonywania kontaktów z dzieckiem (art. 59815 – 59820 k.p.c.) w świetle wyników badania ankietowego - prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

[371] Ustalenie ojcostwa przez sąd z rozstrzygnięciem o władzy rodzicielskiej ojca (Raport z badania orzecznictwa) - prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

[370] Wybrane zagadnienia orzekania o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej - dr Maciej Domański

2016 

ANALIZY EKONOMICZNE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

[369] Efektywność sądownictwa powszechnego - podstawowe problemy - Kamil Joński

[368] Działalność prokuratur rejonowych - analiza statystyczna - prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, prof. IWS dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, Katarzyna Drapała, Anna Więcek-Durańska

[367] Koszty postępowań rodzinnych toczących się po rozwodzie - Joanna Klimczak

[366] Koszty postępowań sądowych w sprawach rozwodowych - dr Paweł Ostaszewski, Justyna Włodarczyk-Madejska, Kamil Joński

[365] Biegły w postępowaniu sądowym. Kompleksowy obraz systemu w świetle badań aktowych, ankietowych, statystycznych i ekonomicznych - dr Paweł Ostaszewski, Joanna Klimczak, Justyna Włodarczyk-Madejska, Kamil Joński

[364] Tłumaczenia poświadczone w praktyce wymiaru sprawiedliwości - dr Paweł Ostaszewski, Justyna Włodarczyk-Madejska

[363] Opinia w sprawie funkcjonowania sądów penitencjarnych w Polsce i wybranych państwach europejskich - dr Paulina Wiktorska

2015 

PRAWO USTROJOWE

[362] Problemy na tle wykładni art. 49 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i eg]zekucji - Kamil Gołaszewski

[361] Analiza orzecznictwa sądowego w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy. Zatrudnienie pracownicze a zatrudnienie cywilnoprawne - dr Piotr Grzebyk

[360] Odpowiedzialność odszkodowawcza Skarbu Państwa za niezgodne z prawem działania i zaniechania komorników sądowych - dr Dagmara Olczak-Dąbrowska

[359] Efektywność egzekucji komorniczej - obraz statystyczny - dr Paweł Ostaszewski

[358] Praktyka sądowa w zakresie wysłuchiwania małoletnich w postępowaniach cywilnych w kontekście idei przyjaznego wysłuchiwania dziecka. Raport z badania - dr Marcin Mikołaj Cieśliński

[357] Badanie idei przyjaznego wysłuchania dziecka - raport z analizy wywiadów pogłębionych - dr Stanisław Burdziej

[356] Pojęcie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu notariusza w rozumieniu art. 17 ust. 1 Konstytucji RP, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego - dr Piotr Karlik

[355] Charakter prawny europejskiego poświadczenia spadkowego. Analiza prawnoporównawcza aktu poświadczenia dziedziczenia i europejskiego poświadczenia spadkowego - dr Marcin Margoński

[354] Funkcjonowanie w praktyce przepisów o elektronicznym postępowaniu upominawczym na etapie po wniesieniu sprzeciwu lub po przekazaniu sprawy sądowi właściwości ogólnej - dr Piotr Rylski

[353] Model kształcenia kadr wymiaru sprawiedliwości – szkolenie wstępne w aspekcie krajowym i międzynarodowym - dr Grzegorz Borkowski

[352] Sposoby rozdzielania spraw pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne sądów, a także pomiędzy poszczególnych sędziów w komórce organizacyjnej – w wybranych systemach prawnych państw Unii Europejskiej - dr Piotr Rylski z zespołem

[351] Zastępca notarialny. Analiza dogmatyczna i prawnoporównawcza oraz funkcjonowanie tej instytucji w praktyce notarialnej - dr Rafał Wrzecionek

[350] Status pracownika sądu i prokuratury – urzędniczy czy pracowniczy? - dr Michał Raczkowski

2015 

PRAWO CYWILNE

[349] Praktyka sądowa w zakresie stosowania wybranych instytucji prawnych zawartych w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego - dr Tomasz Pałdyna

[348] Orzecznictwo w sprawach o wykonywanie kontaktów z dziećmi - prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, dr Maciej Domański, dr Jerzy Słyk

[347] Orzekanie o pieczy naprzemiennej w wyrokach rozwodowych - dr Maciej Domański

[346] Analiza praktyki sądowej w sprawach z umów renty i dożywocia - dr Bogusław Lackoroński

[345] Odbieranie dzieci rodzicom na podstawie art. 12a ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - dr Jerzy Słyk

[344] Proces o ustalenie ojcostwa w aspekcie realizacji praw ojców - prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

[343] Skutki uznania postanowienia wzorca umowy za niedozwolone i jego wpisu do rejestru w sferze przeciwdziałania praktykom naruszającym zbiorowe interesy konsumentów (art. 24 ust. 2 pkt 1 u.o.k.k.) w świetle orzecznictwa Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - prof. IWS dr hab. Roman Trzaskowski

2015 

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA

[342] Ewaluacja programu Trening Zastępowania Agresji ART oraz programu korekcyjno-edukacyjnego Duluth. Raport z badań empirycznych - prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, Katarzyna Drapała, Anna Więcek-Durańska

[341] Orzekanie oraz wykonywanie obowiązku probacyjnego w postaci uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjnoedukacyjnych wobec skazanych z art. 178a k.k. (na podstawie art. 72 § 1 pkt 6b k.k.) - Anna Więcek-Durańska

[340] Orzekanie i wykonywanie obowiązku probacyjnego uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych wobec sprawców znęcania się (art. 207 k.k.) - prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, dr Beata Czarnecka-Dzialuk, Katarzyna Drapała

[339] Realizacja programów korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie w świetle wyników badania ankietowego - dr Paweł Ostaszewski

[338] Funkcjonowanie systemu dyżurów adwokackich i zapewnienia pomocy obrońcy w postępowaniu
przyspieszonym w świetle możliwości rozszerzenia go w celu wykonania projektowanej dyrektywy w sprawie tymczasowej pomocy prawnej (COM (2013) 824 final)
- Michał Śliwa (opieka naukowa prof. IWS dr hab. Katarzyna Dudka)

[337] Sądownictwo. Polska na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej - prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, prof. IWS dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, dr Paweł Ostaszewski, Anna Więcek-Durańska

[336] Prawnokarna problematyka ochrony danych osobowych - dr Konrad Buczkowski

[335] Pełnienie funkcji publicznej w państwie obcym lub organizacji międzynarodowej jako przesłanka odpowiedzialności za przestępstwa sprzedajności i przekupstwa (art. 228 § 6 k.k. i art. 229 § 5 k.k.) - Paweł Bachmat opublikowano (w:)

Prawo w Działaniu 2015, tom 23

[334] Wzajemne uznawanie orzeczeń probacyjnych - prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Serzysko

[333] Przekazywanie skazanych na kary pozbawienia wolności - prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Serzysko

[332] Skuteczność zwalczania przestępstw przeciwko bezpieczeństwu elektronicznie przetwarzanej informacji na podstawie badań aktowych przestępstwa z art. 287 k.k. - dr Konrad Buczkowski

[331] Zasady i zakres odpowiedniego stosowania przepisów Kodeksu postępowania karnego w sprawach
odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy. Zasady ponoszenia kosztów postępowania dyscyplinarnego notariuszy na tle regulacji dotyczących innych zawodów prawniczych
- dr hab. Katarzyna Dudka, prof. IWS

[330] Funkcjonowanie instytucji referendarza sądowego w sprawach karnych – możliwe pola poszerzenia zakresu uprawnień referendarza w sprawach o wykroczenia i w postępowaniu wykonawczym - dr hab. Katarzyna Dudka, prof. IWS

[329] Sądowa praktyka ścigania przestępstwa nielegalnego prowadzenia działalności bankowej lub parabankowej (art. 171 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo bankowe) - Paweł Bachmat

[328] Orzekanie i wykonywanie środka zabezpieczającego wobec sprawców przestępstw seksualnych wykazujących zaburzenia preferencji seksualnych - Anna Więcek-Durańska opublikowano (w:)

Prawo w Działaniu 2015, tom 23

[327] Odpowiedzialność za ten sam czyn na podstawie różnych ustaw w orzecznictwie sądów powszechnych - dr Magdalena Budyn-Kulik

[326] „Zmowy przetargowe” jako jedna z postaci przestępstwa z art. 305 k.k. - dr Konrad Buczkowski opublikowano (w:)

Prawo w Działaniu 2015, tom 23

[325] Egzekwowanie grzywien i niektórych należności sądowych zasądzonych w postępowaniu karnym - dr Michał Jankowski, prok. Stanisław Momot

[324] Struktura kar orzekanych w Polsce i w innych państwach Unii Europejskiej - prof. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, dr Paweł Ostaszewski, Anna Więcek-Durańska opublikowano (w:)

[323] Wyrok łączny w praktyce sądowej w latach 2012 - 2013 - dr hab. Marek Kulik opublikowano (w:)

Prawo w Działaniu 2015, tom 23

[322] Nieobyczajny wybryk - art.140 k.w. (analiza prawnokarna i praktyka ścigania) - Krzysztof Wala (pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy)

[321] Przestępstwo kazirodztwa w ujęciu dogmatycznym i kryminologicznym - prof. dr hab. Marek Mozgawa

[320] Stosowanie przepisu art. 62a ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii - dr Michał Jankowski, prok. Stanisław Momot

[319] Środek karny pozbawienia praw publicznych. Analiza dogmatyczna i praktyka orzecznicza - dr Magdalena Budyn-Kulik opublikowano (w:)

Prawo w Działaniu 2015, tom 23

 

2014 

PRAWO USTROJOWE

[318] Docelowy model kosztów egzekucji komorniczej - dr Dagmara Olczak-Dąbrowska, Andrzej Antkiewicz, Kamil Kazimierczak, dr Zbigniew Woźniak opublikowano (w:)

A. Antkiewicz, K. Gołaszewski, K. Kazimierczak, A. Okońska, D. Olczak-Dąbrowska, P. Ostaszewski, E. Szczepanik, Z. Woźniak, Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, Warszawa 2016

[317] Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – analiza funkcjonowania – wnioski de lege ferenda – koncepcja i koordynacja projektu – Mikołaj Wild, autorzy: dr Marcin Dziurda (V, VII), dr Piotr Rylski (III, VI), dr Jacek Sadomski (II, VIII), Mikołaj Wild (I, IV) opublikowano (w:)

M. Dziurda, P. Rylski, J. Sadomski, M. Wild, Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Analiza funkcjonowania - wnioski de lege ferenda, Warszawa 2015

[316] Opłaty i koszty w systemie egzekucji komorniczej – obraz statystyczny - dr Paweł Ostaszewski opublikowano (w:)

A. Antkiewicz, K. Gołaszewski, K. Kazimierczak, A. Okońska, D. Olczak-Dąbrowska, P. Ostaszewski, E. Szczepanik, Z. Woźniak, Wybrane zagadnienia egzekucji sądowej, Warszawa 2016

2014 

PRAWO CYWILNE

[315] Rozszerzony zarząd zbiorowy prawami autorskimi i pokrewnymi na tle prawa europejskiego - prof. dr hab. Monika Czajkowska-Dąbrowska

[314] Umowa o roboty budowlane - prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała

[313] Funkcjonowanie w praktyce testamentu sporządzanego w formie ustnej (art. 952 k.c.) - dr Witold Borysiak

[312] Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach z zakresu własności przemysłowej - prof. dr hab. Ewa Nowińska, prof. nadzw. dr hab Paweł Podrecki

[311] Refleksje na tle orzecznictwa sądów powszechnych w zakresie sprzedaży konsumenckiej - dr Aneta Wiewiórowska-Domagalska

[310] Orzekanie w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – dr Jerzy Słyk opublikowano (w:)

[309] Hipoteka w świetle orzecznictwa sądowego. Analiza de lege ferenda – dr Tomasz Czech

[308] Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w wyroku rozwodowym – dr Maciej Domański opublikowano (w:)

[307] Efektywność instrumentów prawnych ochrony kredytobiorcy-konsumenta w świetle orzecznictwa sądowego – dr Tomasz Czech opublikowano (w:)

Prawo w Działaniu 2015, tom 20

[306] Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez Sąd Najwyższy – Teresa Bielska-Sobkowicz opublikowano (w:)

Prawo w Działaniu 2015, tom 20

[305] Umowa agencyjna w orzecznictwie sądów powszechnych – Mateusz Grochowski opublikowano (w:)

Prawo w Działaniu 2015, tom 20

[304] Pytania prejudycjalne polskich sądów powszechnych – dr Jacek Sadomski opublikowano (w:)

Prawo w Działaniu 2015, tom 20

[303] Emigracja zarobkowa rodziców i jej wpływ na wykonywanie władzy rodzicielskiej w praktyce polskich sądów rodzinnych – dr Jerzy Słyk opublikowano (w:)

[302] Przysposobienie rozwiązywalne w orzecznictwie sądów powszechnych (z wyłączeniem przysposobienia pasierbów) - prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska opublikowano (w:)

2014 

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA

[299] Posiedzenia organizacyjne sądu I instancji (art. 349 k.p.k.) - prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka, prof. nadzw. dr hab. Hanna Paluszkiewicz opublikowano (w:)

[298] Powrotność do przestępstwa nieletnich w wybranych krajach - dr Beata Czarnecka-Dzialuk

[297] Reakcja instytucjonalna wobec zachowań kwalifikowanych jako przejawy demoralizacji nieletnich w opinii praktyków - dr Beata Czarnecka-Dzialuk, Katarzyna Drapała opublikowano (w:)

Prawo w Działaniu 2015, tom 23

[296] Przejawy demoralizacji jako podstawa działań podejmowanych wobec nieletnich przez sądy rodzinne - dr Beata Czarnecka-Dzialuk, Katarzyna Drapała opublikowano (w:)

[295] Dostęp w procesie karnym do materiałów objętych klauzulą tajne lub ściśle tajne - prof. nadzw. dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka

[294] Korzystanie w postępowaniu karnym przez sądy pierwszej instancji z informacji zebranych operacyjnie - prof. nadzw. dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka opublikowano (w:)

Prawo w Działaniu 2015, tom 23

[293] Przestępczość, polityka karna i penitencjarna w Polsce w latach 1990 –2012/2013 (Atlas Przestępczości w Polsce 5) opublikowano (w:)

A. Siemaszko, B. Gruszczyńska, M. Marczewski, Atlas Przestępczości w Polsce 5, Warszawa 2015

[292] Typy sprzedajności i przekupstwa kwalifikowane znamieniem naruszenia przepisów prawa (art. 228 § 3 k.k. i art. 229 § 3 k.k.) – Paweł Bachmat

[291] Uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego wbrew woli osoby powołanej do opieki. Analiza orzeczeń sądowych w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k. – dr Konrad Buczkowski opublikowano (w:)

[290] Znieważenie uczuć religijnych. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – dr Magdalena Budyn-Kulik opublikowano (w:)

[289] Zniszczenie lub uszkodzenie zabytku. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – dr Magdalena Budyn-Kulik, dr Marek Kulik opublikowano (w:)

[288] Perspektywa ustanowienia Prokuratora Europejskiego – prof. dr hab. Eleonora Zielińska

[287] Utrwalanie lub rozpowszechnianie wizerunku nagiej osoby – art. 191a k.k. (analiza prawnokarna i praktyka ścigania) – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Katarzyna Nazar-Gutowska opublikowano (w:)

[286] Zabójstwo eutanatyczne (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) – prof. dr hab. Marek Mozgawa opublikowano (w:)

Eutanazja, pod red. M. Mozgawy, Warszawa 2015

[285] Wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego - dr Michał Jankowski, prok. Stanisław Momot opublikowano (w:)

Prawo w działaniu 2015, tom 22

[284] Spójność karania. Obraz statystyczny stosowania sankcji karnych w poszczególnych okręgach sądowych - prof. nadzw. dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, dr Paweł Ostaszewski opublikowano (w:)

[283] Nowy model organizacyjno-funkcjonalny Prokuratury. Propozycja dostosowania organizacji Prokuratury i porządku czynności prokuratorskich do założeń projektu ustawy – Prawo o Prokuraturze oraz reformy Kodeksu Postępowania Karnego - dr Karolina Kremens, dr Wojciech Jasiński, dr Michał Gabriel–Węglowski

[282] Opinia w sprawie wykładni przepisu art. 14 i 18 ustawy o świadku koronnym w zakresie odpowiedzialności świadka koronnego za składanie fałszywych zeznań i posługiwanie się fałszywymi dokumentami – dr Marek Kulik

2013 

PRAWO CYWILNE

[281] Regulacje mediacji w sprawach cywilnych w Unii Europejskiej (zarys studium porównawczego) - dr Rafał Morek

[280] Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/52/WE  z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie niektórych aspektów  mediacji w sprawach cywilnych i handlowych w Polsce - dr Rafał Morek

[279] Wybrane rodzaje kurateli w praktyce sądowej – dr Dagmara Olczak-Dąbrowska opublikowano (w:)

[278] Ubezwłasnowolnienie w prawie polskim a wybrane standardy międzynarodowej ochrony praw człowieka, dr Maciej Domański opublikowano (w:)

[277] Przedmiotowy zakres nadzoru judykacyjnego Sądu Najwyższego nad uchwałami samorządu notarialnego – dr Piotr Rylski opublikowano (w:)

[276] Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego jako forma nadzoru państwowego nad sądami polubownymi – dr Jacek Sadomski

[275] Zakres i sposoby realizacji obowiązku zapewnienia jawności dokumentów rejestrowych wynikającego z art. 2 Dyrektywy 2009/101/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 września 2009 r. – dr Przemysław Sobolewski

[274] Pominięcie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego przy wykreślaniu osób prawnych z Krajowego Rejestru Sądowego. Wnioski de lege ferenda z analizy niektórych porządków prawnych – Mikołaj Wild

[273] Postępowanie w sprawie orzekania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej – dr Tomasz Szanciło

[272] Powództwa przeciwegzekucyjne małżonka z art. 840 § 1 pkt 3) i 8401 Kodeksu postępowania cywilnego – dr Jerzy Słyk opublikowano (w:)

[271] Informacja o orzecznictwie w sprawach z art. 39 i 40 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w 2013 roku – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

[270] Orzecznictwo w sprawach o „odzyskanie” pełnej władzy rodzicielskiej – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

[269] Opinia o „Koncepcji zmian w prawie rodzinnym w zakresie usprawnienia postępowań w sprawach rodzinnych (w aspekcie materialnym i procesowym)” – prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, dr Maciej Domański, dr Jerzy Słyk, konsultacja w zakresie postępowania cywilnego dr Piotr Rylski, dr Jacek Sadomski, mgr Marek Jaślikowski

2013 

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA

[268Wywieranie bezprawnego wpływu na świadka i sposoby zapobiegania temu zjawisku - prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka, dr Dariusz Jagiełło, prok. Stanisław Momot

[267] Wielka korupcja na przykładzie przestępstw z art. 228 § 5 i 229 § 4 k.k. (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) – mgr Paweł Bachmat

[266] Prokuratorska praktyka ścigania przestępstw z art. 171 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo bankowe. Przypadki umorzeń oraz odmów wszczęcia postępowania – mgr Paweł Bachmat opublikowano (w:)

[265] Transpozycja do prawa polskiego art. 8 Dyrektywy 2011/36/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar - prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak

[264] Zasadność nowelizacji Ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym poprzez wprowadzenie do art. 1 ust. 2 Ustawy przepisu art. 189a k.k. - prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak

[263] Wykroczenie z art. 142 k.w. (racolage) – prof. dr hab. Marek Mozgawa opublikowano (w:)

Prostytucja, pod red. M. Mozgawy, Warszawa 2014

[262] Postępowanie w sprawach o przestępstwa „stadionowe” – trudności z ustalaniem sprawstwa oraz ich wpływ na sprawność procesu – dr Michał Jankowski, dr Konrad Buczkowski opublikowano (w:)

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. S. Batawii 2014, Nr 22 (w przygotowaniu)

[261] Przeciwdziałanie naruszeniom zakazu wstępu na imprezę masową – dr Michał Jankowski, dr Konrad Buczkowski opublikowano (w:)

[260] Zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem – art. 197 § 4 k.k. – dr Magdalena Budyn-Kulik opublikowano (w:)

Zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, Annales UMCS, Sectio G, Ius, 2014, vol. LXI, 1.

Zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem (art. 197 § 4 k.k.). Badania empiryczne, Annales UMCS, Sectio G, Ius, 2014, vol. LXI, 2.

[259] Kierunki zmian zasad ponoszenia odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń o charakterze administracyjno-porządkowym – dr Magdalena Budyn-Kulik opublikowano (w:)

Model ścigania sprawcy wykroczenia w wybranych państwach, Studia Iuridica Lublinensia, 2012, t. XVII

[258] Odpowiedzialność dyscyplinarna w prawniczych zawodach zaufania publicznego - analiza orzecznictwa kar dyscyplinarnych – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka

[257] Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania karnego w postępowaniach dyscyplinarnych uregulowanych ustawą – Prawo o adwokaturze oraz ustawą o radcach prawnych – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka opublikowano (w:)

[256] Orzekanie i wykonywanie środka zabezpieczającego określonego w art. 95 § 1 k.k. – prok. Stanisław Momot

[255] Wpływ zmiany przepisu art. 203 § 1 k.p.k. na niemożność ostatecznego ustalenia stanu zdrowia psychicznego oskarżonego (podejrzanego) oraz stosowania wobec niego środków zabezpieczających – dr hab. Teresa Gardocka

[254] Postępowanie ze skazanymi, którzy popełnili przestępstwo w związku z zaburzeniami osobowości w aspekcie potrzeby stosowania środków zabezpieczających po wykonaniu kary – dr hab. Teresa Gardocka

[253] Przestępstwo lichwy (w świetle badań empirycznych) – dr Patrycja Kozłowska-Kalisz, dr Agnieszka Szczekala, pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy opublikowano (w:)

[252] Efektywność kosztowa sądownictwa powszechnego – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Paweł Ostaszewski (konsultacja – dr Marek Marczewski, Krzysztof Wasilewski)

[251] „Porwania rodzicielskie”. Analiza umorzeń i odmów wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwo z art. 211 k.k. – Katarzyna Drapała, dr Konrad Buczkowski opublikowano (w:)

[250] Przestępstwo uprowadzenia lub zatrzymania małoletniego lub osoby nieporadnej – art. 211 k.k. (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. uprowadzeń rodzicielskich) – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Marek Kulik, dr Agnieszka Szczekala opublikowano (w:)

[249] Stosowanie środków zabezpieczających w prawie karnym wybranych państw europejskich – dr Marek Kulik opublikowano (w:)

2012

PRAWO CYWILNE

[248] Poręczenie w praktyce orzeczniczej - dr Roman Trzaskowski opublikowano (w:)

[247] Skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego - dr Jacek Sadomski opublikowano (w:)

[246] Skuteczność doręczeń w procesie cywilnym - dr Piotr Rylski opublikowano (w:)

[245] Instytucja wyjawienia majątku w praktyce sądów powszechnych - Marek Jaślikowski opublikowano (w:)

[244] Ochrona posiadania nieruchomości i służebności gruntowych - dr Michał Warciński opublikowano (w:)

[243] Wysokość zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę w orzecznictwie sądów w latach 2010-2011 – analiza empiryczna - Mikołaj Wild opublikowano (w:)

[242] Orzecznictwo w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej - prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska opublikowano (w:)

[241] Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka (art. 97 § 2 k.r.o.) - dr Jerzy Słyk opublikowano (w:)

[240] Orzekanie o oddaleniu powództwa o rozwód w sprawach, w których małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci” - dr Maciej Domański opublikowano (w:)

[239] Opinie sporządzane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne w sprawach opiekuńczych i rozwodowych - Paweł Ostaszewski opublikowano (w:)

[238] Wspólnotowy znak towarowy i jego specyfika w stosunku do uregulowania krajowego - Monika Zielińska

[237] Zapis na sąd polubowny - dr Grażyna Laszuk

[236] Rozdzielność płci nupturientów jako przesłanka istnienia małżeństwa (art. 1 k.r.o.) – dr Maciej Domański opublikowano (w:)

Kwartalnik Prawa Prywatnego 2013, nr 4

[235] Pozostawienie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojgu rozwiedzionym rodzicom oraz rozstrzygnięcia o kontaktach z dziećmi w wyrokach rozwodowych - prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska         

[234] Rozwiązanie stosunku przysposobienia w orzecznictwie sądów powszechnych w latach 2010-2011 - prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska opublikowano (w:)

[233] Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej (art. 446 § 4 k.c.) w orzecznictwie sądów powszechnych - dr Jacek Sadomski, Mikołaj Wild opublikowano (w:)

[232] Nieważność (szeroko rozumiana) czynności prawnej dokonanej w formie aktu notarialnego w orzecznictwie sądów powszechnych - dr Roman Trzaskowski opublikowano (w:)

[231Kontrola abstrakcyjna wzorców umów w świetle badań sądowych - dr Roman Trzaskowski, Mikołaj Wild   

[230] Europejski nakaz zapłaty w praktyce sądowej - dr Piotr Rylski opublikowano (w:)

[229Odwołanie darowizny wykonanej - dr Michał Warciński

[228Zakaz publikacji jako środek zabezpieczenia roszczeń w sprawach przeciwko środkom społecznego przekazu o ochronę dóbr osobistych -  Marek Jaślikowski      

[227Wykonywanie zagranicznych tytułów egzekucyjnych w Polsce - dr Grażyna Laszuk 

[226] Postępowanie w sprawie nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika - dr Jerzy Słyk opublikowano (w:)

[225] Postępowanie poprzedzające zawarcie małżeństwa prowadzone przez kierownika USC - dr Maciej Domański opublikowano (w:)

Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego 2012, nr 1

2012  

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA                     

[224] Programy oddziaływania resocjalizacyjnego w zakładach poprawczych – Katarzyna Drapała

[223] Powrotność do przestępstwa nieletnich opuszczających zakłady poprawcze. Raport z badań – Katarzyna Drapała, Roman Kulma opublikowano (w:)

[222] Stosowanie w postępowaniu karnym narzędzi diagnostyczno-prognostycznych służących oszacowaniu ryzyka powrotności do przestępstwa – prof. dr hab. Dobrochna Wójcik

[221] Pojęcie osoby pełniącej funkcję publiczną – analiza dogmatyczna i praktyka stosowania (na przykładzie przestępstw z art. 228 i 229 k.k.) – Paweł Bachmat

[220] Przestępstwa na szkodę wierzycieli (art. 300-302 k.k.). Zakres zjawiska i jego wpływ na zaburzenia prawidłowego funkcjonowania obrotu gospodarczego – Konrad Buczkowski opublikowano (w:)

[219] Sądowo-prokuratorska praktyka ścigania przestępstw przeciwko życiu (art. 148 i 155 k.k.) – dr Stanisław Łagodziński

[218] Strona podmiotowa przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu – umyślne i nieumyślne sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa – dr Magdalena Budyn-Kulik

[217] Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie przez sądy poprzez nakładanie obowiązku uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych – dr Magdalena Budyn-Kulik

[216] Realizacja zasady jawności w polskim procesie karnym – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka

[215] Skuteczność nieizolacyjnych środków zapobiegawczych – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka, prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka (opracowanie statystyczne dr Marek Marczewski)

[214] Konwencja Rady Europy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, jej ogólna ocena oraz celowość przystąpienia do niej przez RP – prof. dr hab. Eleonora Zielińska

[213] Odpowiedzialność karna za przestępstwo hackingu – Filip Radoniewicz, pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Marka Mozgawy opublikowano (w:)

[212] Prawnokarne i kryminologiczne aspekty zjawiska nękania – dr Magdalena Budyn-Kulik, prof. dr hab. Marek Mozgawa opublikowano (w:)

Themis Polska Nova,  2012 nr 2 (3)

[211] Wzajemne uznawania kar o charakterze pieniężnym - prof. dr hab. Eleonora Zielińska, dr Agnieszka Serzysko opublikowano (w:)

Zagadnienia teorii i nauczania prawa karnego. Kara łączna. Księga Jubileuszowa Profesor Marii Szewczyk, red. W. Górowski i inni, Warszawa 2013

[210] Warunkowe przedterminowe zwolnienie – wybrane aspekty praktyki – dr Michał Jankowski, prok. Stanisław Momot 

[209] Efektywność warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności mierzona powrotnością do przestępstwa – zespół IWS

[208] Atypowe przypadki korupcji w ocenach sądów i prokuratur na przykładzie przestępstw z art. 228 i 229 k.k. – Paweł Bachmat opublikowano (w:)

Archiwum Kryminologii 2013, tom XXXV

[207] Udział biegłych w sprawach o przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji. Uwagi na temat praktyki na podstawie badań aktowych – prok. Stanisław Momot

[206] Sytuacja pokrzywdzonego w procesie karnym, ze szczególnym uwzględnieniem roli oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego - prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka, dr Grażyna Artymiak

[205] Efektywność sądowej kontroli przestrzegania praw osób z zaburzeniami psychicznymi, przebywających w domach pomocy społecznej i zakładach leczenia psychiatrycznego - prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka opublikowano (w:)

[204] Stosowanie sądowych środków oddziaływania wobec nieletnich w świetle koncepcji teoretycznych, statystyki oraz opinii sędziów i kuratorów rodzinnych – prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, dr Beata Czarnecka-Dzialuk.  części raportu opublikowano (w:)

Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, red. I wstęp A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011. (Wyniki badań ankietowych sędziów rodzinnych)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011 (Całościowe wyniki badań ankietowych sędziów i kuratorów rodzinnych)

[203Implementacja do polskiego porządku prawnego dyrektyw Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia – prof. dr hab. Eleonora Zielińska    

[202Skazanie bez rozprawy w kontekście praw pokrzywdzonego – prof. nadzw. dr hab. Teresa Gardocka           

[201Model ścigania sprawcy wykroczenia w wybranych państwach – dr Magdalena Budyn-Kulik        

[200Podstawy umorzenia i odmowy wszczęcia postępowania karnego w sprawach o przestępstwa zgwałcenia – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka     

[199Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych – prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Dudka, Bartłomiej Dobosiewicz    

[198] Oszustwo kredytowe (art. 297 k.k.). Ocena skuteczności zwalczania patologii w pozyskiwaniu środków na cele gospodarcze – Konrad Buczkowski  opublikowano (w:)

[197Przyczyny niedostatecznego wykorzystania ustawy o dozorze elektronicznym – dr Michał Jankowski, Artur Kotowski, prok. Stanisław Momot, dr Andrzej Ważny

[196] Zgwałcenie w małżeństwie (w świetle badań empirycznych) – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Patrycja Kozłowska-Kalisz opublikowano (w:)

Przestępstwo zgwałcenia, pod red. M. Mozgawy, Warszawa 2012

[195] Zgwałcenia popełniane przez kobiety – prof. dr hab. Marek Mozgawa opublikowano (w:)

Przestępstwo zgwałcenia, pod red. M. Mozgawy, Warszawa 2012

[194] Przypadki drobnej korupcji w ocenach sądów na przykładzie przestępstw z art. 228 § 2 i 229 § 2 k.k. – Paweł Bachmat opublikowano (w:)

2011  

PRAWO CYWILNE                        

[193] Upadłość konsumencka w praktyce sądów powszechnych – Marek Jaślikowski opublikowano (w:)

[192] Unieważnienie małżeństwa w praktyce sądowej w 2010 r. – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska opublikowano (w:)

Studia i Analizy Sądu Najwyższego 2012, tom VII

[191] Realizacja prawa do kontaktów z dziećmi – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska opublikowano (w:)

[190] Rozwiązanie problemu podmiotów nieprzerejestrowanych do Krajowego Rejestru Sądowego przyjęte w ustawie z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym – z punktu widzenia prawa europejskiego, analizy historycznej i porównawczej – Mikołaj Wild opublikowano (w:)

[189Poręczenie i gwarancja bankowa – dr Roman Trzaskowski    

[188] Rozstrzyganie sporów wyborczych – analiza praktyki sądowej – dr Jacek Sadomski opublikowano (w:)

[187Pozycja syndyka w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej – dr Grażyna Laszuk  

[186Środki odwoławcze i środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego – dr Piotr Rylski  

[185Mechanizmy sprzyjające zapewnieniu skuteczności wykonywania orzeczeń alimentacyjnych w sprawach międzynarodowych – analiza Rozporządzenia WE 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych – Maciej Domański    

[184Zabezpieczenie majątkowe na instrumentach finansowych znajdujących się w publicznym obrocie (zagadnienia cywilne i karne) – dr Michał Warciński     

[183Przesłanki zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę związaną z uszkodzeniem ciała lub uszczerbkiem na zdrowiu w praktyce sądowej – Mikołaj Wild               

2011  

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA                            

[182] Praktyka przyznawania świadczeń z ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw – dr Stanisław Łagodziński opublikowano (w:)

[181] Umieszczanie osób chorych psychicznie i upośledzonych umysłowo w domach pomocy społecznej (w kontekście gwarancji procesowych) - prof. dr hab. Teresa Gardocka opublikowano (w:)

[180] Ekstradycja (rozważania dogmatyczne i wyniki badań empirycznych) - Marta Mozgawa-Saj           opublikowano (w:)

[179Stosowanie nieizolacyjnych środków zapobiegawczych w praktyce organów wymiaru sprawiedliwości - prof. dr hab. Katarzyna Dudka    

[178] Karnoprawna ochrona zwierząt. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania przestępstw z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt – prof. zw. dr hab. Marek Mozgawa oraz dr Magdalena Budyn-Kulik, dr Marek Kulik i prof. dr hab. Katarzyna Dudka opublikowano (w:)

[177] Statystyczny obraz przestępstwa znęcania się nad zwierzętami – Paweł Ostaszewski opublikowano (w:)

[176Analiza postępowań karnych oraz przed sądem dla nieletnich o wybrane czyny karalne popełnione przez osoby w wieku 15-17 lat – dr Beata Czarnecka-Dzialuk, Katarzyna Drapała, Anna Więcek-Durańska opublikowano (w:)

Archiwum Kryminologii 2012 tom XXXIV

[175] Praktyczne aspekty ustawy o dozorze elektronicznym – dr Andrzej Ważny opublikowano (w:)

[174] Przestępstwa skarbowe jako czyny bazowe w konstrukcji prania pieniędzy (art. 299 k.k.) – Konrad Buczkowski opublikowano (w:)

Pozbawienie wolności - funkcje i koszty. Księga jubileuszowa Profesora Teodora Szymanowskiego, Warszawa 2013

[173] Odpowiedzialność karna za kopiowanie zewnętrznej postaci produktu – art. 24 ustawy z dn. 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dagmara Milewicz-Bednarska (pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy) opublikowano (w:)

[172] Wymiar sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Podstawowe parametry dla Polski i pozostałych krajów (na podstawie zmodyfikowanych danych raportu CEPEJ 2010) – prof. dr hab. Beata Gruszczyńska, Roman Kulma, dr Marek Marczewski, prof. dr hab. Andrzej Siemaszko opublikowano:

B. Gruszczyńska, R. Kulma, M. Marczewski, A. Siemaszko, Wymiar Sprawiedliwości w Unii Europejskiej. Podstawowe parametry dla Polski i pozostałych krajów, Warszawa 2011

[171] Ławnik – sędzia społeczny. Informator – koncepcja oraz redakcja merytoryczna: dr Michał Jankowski, prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Andrzej Ważny opublikowano (w:)

Ławnik – sędzia społeczny. Informator, Warszawa 2011

[170] Wpływ stosowania instytucji z art. 335 i 387 k.p.k. na wymiar kary – dr Michał Jankowski opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

[169] Orzekanie w sprawach o wykroczenia – dr Michał Jankowski opublikowano (w:)

[168Warunkowe umorzenie postępowania – dr Michał Jankowski, prok. Stanisław Momot, dr Andrzej Ważny           

[167Stosowanie instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary w wypadkach wyroków wydanych w trybie tzw. skazania bez rozprawy – dr Andrzej Ważny  

[166Europejski nakaz aresztowania. Analiza polskiej praktyki występowania do innych państw Unii Europejskiej z wnioskiem o wydanie osoby trybem europejskiego nakazu aresztowania – prof. dr hab. Teresa Gardocka    

[165Przestępstwo z art. 257 k.k. – Mateusz Woiński

[164Nasilenie i determinanty lęku przed przestępczością – Paweł Ostaszewski

[163Przestępstwo nieumyślnego spowodowania śmierci człowieka – art. 155 k.k. w praktyce sądowo-prokuratorskiej – dr Stanisław Łagodziński        

[162Strona podmiotowa wybranych przestępstw przeciwko mieniu – paserstwo – dr Magdalena Budyn-Kulik    

2010  

PRAWO CYWILNE                        

[161] Ochrona czci (dobrego imienia) w polskim prawie cywilnym i karnym (analiza porównawcza) – dr Jacek Sadomski opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

[160Zezwolenie na zawarcie małżeństwa powinowatym w linii prostej – Maciej Domański       

[159] Zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym – Maciej Domański    

[158] Zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiecie, która nie ukończyła 18 lat (raport z badania akt sądowych) – Maciej Domański opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

[157Ochrona tajemnicy przedsiębiorcy – dr Grażyna Laszuk          

[156] Nierozpoznanie istoty sprawy jako podstawa uchylenia przez sąd drugiej instancji orzeczenia do ponownego rozpoznania w postępowaniu cywilnym w praktyce sądów powszechnych – dr Piotr Rylski opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

[155] Pozycja ustrojowa i procesowa referendarza sądowego w postępowaniu cywilnym – dr Piotr Rylski            opublikowano (w:)

[154] Poręczenie w perspektywie kodyfikacyjnej – dr Roman Trzaskowski opublikowano (w:)

Roman Trzaskowski, Poręczenie. Analiza instytucji i perspektywa kodyfikacyjna, Warszawa 2012

[153] Zasiedzenie własności w perspektywie kodyfikacyjnej – dr Roman Trzaskowski opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

[152] Wymagania formalne pytań prawnych w praktyce orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego – Mikołaj Wild opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

[151Przesłanki zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę w praktyce sądowej – Mikołaj Wild

[150Budowa na cudzym gruncie – dr Michał Warciński                               

2010  

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA                           

[149Zarządzanie wymiarem sprawiedliwości. Tendencje w wybranych krajach Unii Europejskiej – opracowali: dr Michał Jankowski, dr Piotr Rylski           

[148] Sprawność postępowań karnych w świetle danych statystycznych – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko          opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

[147] Stalking w Polsce. Rozmiary – formy – skutki – dr hab. Beata Gruszczyńska, dr Marek Marczewski, Paweł Ostaszewski, prof. dr hab. Andrzej Siemaszko, dr Dagmara Woźniakowska-Fajst opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

[146] Analiza orzeczeń sądowych za lata 1999-2009 w sprawach dot. handlu ludźmi z art. 253 k.k. oraz wybranych losowo spraw z art. 204 § 4 k.k. – dr Barbara Namysłowska-Gabrysiak

[145] Opinie diagnostyczne w sprawach nieletnich – Paweł Ostaszewski 

[144] Statystyczny obraz tymczasowego aresztowania w Polsce i w krajach Unii Europejskiej – Paweł Ostaszewski (opieka naukowa – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko) opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

[143Praca na rzecz społeczności (COMMUNITY SERVICE) w niektórych krajach – dr Michał Jankowski           

[142] Tymczasowe aresztowanie w sprawach o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5 – Stanisław Momot opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

[141] Model postępowania odwoławczego od wyroku w postępowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach karnych – dr hab. Teresa Gardocka opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

[140Oszacowanie kosztów obrony obligatoryjnej w postępowaniu sądowym – Paweł Ostaszewski (opieka naukowa – prof. dr hab. Andrzej Siemaszko)     

[139] Instytucja zabezpieczenia majątkowego w praktyce sądów i prokuratur – dr Andrzej Ważny         opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

[138] Współpraca zakładów poprawczych z innymi instytucjami w procesie usamodzielniania wychowanków – Roman Kulma opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

[137Udział w bójce lub pobiciu ze skutkiem śmiertelnym (art. 158 § 3 k.k. w praktyce sądowo-prokuratorskiej) – dr Stanisław Łagodziński       

[136] Przestępstwo publicznego propagowania ustroju totalitarnego lub nawoływania do nienawiści (art. 256 § 1 k.k.) – analiza dogmatyczna i praktyka ścigania – Paweł Bachmat opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

[135] Prawnokarne aspekty pornografii dziecięcej – prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Patrycja Kozłowska-Kalisz opublikowano (w:)

Pornografia. Materiały konferencyjne (Lublin 14.12.2010 r.), red. i wstęp M. Mozgawa, Warszawa 2011

[134Strona podmiotowa wybranych przestępstw polegających na pozbawieniu życia człowieka – dr Magdalena Budyn-Kulik     

[133Kary i środki karne alternatywne wobec kary pozbawienia wolności – dr Magdalena Budyn-Kulik opublikowano (w:)

Studia Iuridica Lublinensia 2011 Lublin, t. XVI

[132] Definicja zbrodni agresji w polskim kodeksie karnym w kontekście art. 8 bis Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego – prof. dr hab. Eleonora Zielińska opublikowano (w:)

Reforma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Księga pamiątkowa Profesor Barbary Kunickiej-Michalskiej, pod red. J. Jakubowska-Hara, C. Nowak, J. Skupiński, Warszawa 2008

2009  

PRAWO CYWILNE                       

[131]    Grunty warszawskie - wybrane zagadnienia - dr Michał Warciński opublikowano (w:)

[130]    Bariery na drodze alternatywnego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych. Mediacja - dr Jan Brol opublikowano (w:)

[129]    Prywatna opinia biegłego w postępowaniu cywilnym - analiza prawnoporównawcza - dr Piotr Rylski           

[128]    Postępowanie administracyjne i sądowe w sprawach emerytalnych - w świetle wyników badań aktowych - prof. dr hab. Edward Warzocha        

[127]    Wykonanie zobowiązania a ochrona dóbr osobistych w prawie cywilnym (na przykładzie roszczenia o zadośćuczynienie pieniężne za krzywdę wyrządzoną ex contractu) - Mikołaj Wild   

[126]    Prekluzja procesowa w praktyce sądów gospodarczych - dr Jacek Sadomski (współpraca Anna Kucharska) opublikowano (w:)

[125]    Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. Raport z badania akt sądowych - Maciej Domański opublikowano (w:)

[124]    Zakaz konkurencji w kodeksie pracy - dr Grażyna Laszuk       

[123]   Upadłość konsumencka w wybranych systemach prawnych - dr Piotr Tereszkiewicz         

[122]    Orzekanie przysposobienia międzynarodowego z uwzględnieniem stopnia realizacji jego subsydiarności - prof. dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011; wyniki badań wykorzystano także w artykule: Przysposobienie małoletnich obywateli polskich powodujące przeniesienie ich miejsca zamieszkania do Włoch, Prawo w Działaniu 2010, tom 7.                        

2009  

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA                             

[121]    Prawne możliwości walki ze zjawiskiem stalkingu. Analiza regulacji prawnych w ustawodawstwie państw obcych oraz opinia o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego przepisów kryminalizujących to zjawisko - dr Dagmara Woźniakowska - Fajst           

[120]    Ingerencja prokuratora w ściganie przestępstw prywatnoskargowych - dr hab. Katarzyna Dudka, prof. dr hab. Marek Mozgawa opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

[119]    Zasadność przesłanek branych pod uwagę przy wydawaniu decyzji w sprawie warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności - dr Magdalena Budyn - Kulik, dr Marek Kulik   opublikowano (w:)

Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga ku czci Prof. T. Bojarskiego, red. A. Michalska-Warias, I. Nowakowski, J. Piórkowska-Flieger, Lublin 2011

[118]    Stanowisko OECD w zakresie uwolnienia od kary denuncjatora - sprawcy przekupstwa zagranicznego funkcjonariusza publicznego - Paweł Bachmat  opublikowano (w:)

Jurysta 2009, nr 3-4 

[117]    Obserwacja psychiatryczna w postępowaniu karnym. Rozważania teoretyczne oraz praktyka prokuratorsko-sądowa - dr Stanisław Łagodziński opublikowano (w:)

[116]    Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego (art. 178a k.k.). Wyniki badania aktowego - dr Michał Jankowski opublikowano (w:)

[115]    Polskie Badanie Przestępczości ‘07/’09: wybrane rezultaty - prof. dr hab. Andrzej Siemaszko    opublikowano (w:)

Archiwum Kryminologii 2009, tom XXXI

[114]    Zwierzchni nadzór służbowy w praktyce prokuratur apelacyjnych - dr Stanisław Łagodziński, prok. Stanisław Momot opublikowano (w:)

[113]    Przemoc w rodzinie - analiza wiktymologiczna oraz prawnokarne środki przeciwdziałania (część II) - dr Magdalena Budyn - Kulik   

[112]    Efektywność wykonania orzeczeń sądowych o obowiązku podjęcia leczenia odwykowego - Roman Kulma opublikowano (w:)

[111]    Prawnokarna problematyka fałszerstw dzieł sztuki (analiza dogmatyczna i kryminologiczna) – Agnieszka Szczekala (pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Mozgawy) opublikowano:

A. Szczekala, Fałszerstwa dzieł Sztuki. Zagadnienia prawnokarne, Warszawa 2012

[110]    Aktywność oskarżyciela publicznego na rozprawie głównej w świetle zasady kontradyktoryjności – dr hab. Katarzyna Dudka opublikowano (w:)

Prawo w Działaniu 2012, tom 11

[109]    Zwrot sprawy prokuratorowi w trybie art. 345 k.p.k. Rezultaty badania ogólnopolskiego – s. Konrad Mielcarek opublikowano (w:)

[108]    Skuteczność odzyskiwania korzyści majątkowych uzyskanych przez sprawców przestępstwa. Analiza przepadków orzeczonych na podstawie art. 45 k.k. – Konrad Buczkowski opublikowano (w:)

[107]    Analiza spraw dotyczących przestępstw z art. 218 k.k., zakończonych w latach 2006-2008 umorzeniem postępowania przygotowawczego – dr Magdalena Budyn-Kulik opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

[106]    Odpowiedzialność karna za przestępstwo bigamii (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) – prof. dr hab. Marek Mozgawa, Adam Saj opublikowano (w:)

Bigamia, red. M. Mozgawa, Lublin 2010

[105]    Klauzula bezkarności sprawców przestępstwa łapownictwa czynnego (art. 229 § 6 k.k.) – Paweł Bachmat         

2008  

PRAWO CYWILNE                       

[104]    Bariery na drodze alternatywnego rozwiązywania sporów w sprawach cywilnych. Część I - Arbitraż - dr Jan Brol opublikowano (w:)

[103]    Zarejestrowane związki partnerskie i małżeństwa osób tej samej płci za granicą a prawo polskie - dr Irena Kleniewska     

[102]    Zwolnienie cudzoziemca z obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo (art. 56 p.a.s.c.) - Maciej Domański opublikowano (w:)

[101]    Wady oświadczenia woli w perspektywie kodyfikacyjnej - dr Roman Trzaskowski opublikowano (w:)

Studia Prawa Prywatnego 2008, nr 3.

[100]    Skutki wprowadzenia dwuinstancyjnego postępowania lekarskiego w sprawach rentowych - prof. dr hab. Edward Warzocha      

[99]      Problem zróżnicowania definicji „przedsiębiorstwa” w polskim prawie i jego skutki prawne - dr Michał Warciński     

[98]   Wybrane zagadnienia postępowania dowodowego - analiza prawnoporównawcza w świetle propnowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego - Piotr Rylski (współpraca - dr Jacek Sadomski, dr Roman Trzaskowski, dr Michał Warciński, Mikołaj Wild)                                 

2008  

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA                             

[97]   Analiza postępowań przygotowawczych w sprawach dotyczących handlu ludźmi, zakończonych w latach 2005-2007 decyzją o umorzeniu - prok. Krzysztof Karsznicki   

[96]    Analiza polskiego prawa pod kątem efektywności ścigania handlu ludźmi do pracy przymusowej - prok. Krzysztof Karsznicki  

[95]    Przestępstwo narażenia życia lub zdrowia pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo art. 220 § 1 i 2 k.k. (praktyka ścigania karnego) - dr Stanisław Łagodziński opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011)

[94]      Prawnokarne aspekty dzieciobójstwa (art. 149 k.k.). Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania - Agnieszka Księżopolska (pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy) opublikowano (w:)

Agnieszka Księżopolska, Odpowiedzialność karna za dzieciobójstwo w prawie polskim, Warszawa 2010 

[93]      Postępowanie przyspieszone w praktyce (na podstawie badania akt sądowych i prokuratorskich) - dr Michał Jankowski, s. Konrad Mielcarek, prok. Stanisław Momot, dr Andrzej Ważny opublikowano (w:)

Prokuratura i Prawo 2009, nr 11-12

[92]      Ustawa o dostępie do informacji publicznej w praktyce prokuratorskiej - prok. Stanisław Momot  opublikowano (w:)

Prokuratura i Prawo 2008, nr 10

[91]      Badania aktowe spraw, w których czas trwania tymczasowych aresztowań przekroczył 2 lata - prok. Stanisław Momot (w badaniu akt uczestniczył prok. Krzysztof Karsznicki, obliczenia statystyczne wykonał Paweł Ostaszewski) opublikowano (w:)

Prokuratura i Prawo 2009, nr 4

[90]      Przemoc w rodzinie - analiza wiktymologiczna oraz prawnokarne środki przeciwdziałania (część I) - dr Magdalena Budyn - Kulik   

[89]      Przestępstwa sprzedajności i przekupstwa osoby pełniącej funkcję publiczną - raport z badań - Paweł Bachmat       

[88]      Przestępstwa biernej i czynnej strony płatnej protekcji (art. 230 § 1-2 k.k. i art. 230a § 1-2 k.k.) – praktyka ścigania – Paweł Bachmat opublikowano (w:)

Archiwum Kryminologii 2010, tom XXXII

[87]    Analiza zawiadomień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej w sprawach o pranie pieniędzy (art. 299 k.k.) - Konrad Buczkowski opublikowano (w:)

Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011

2007  

PRAWO CYWILNE                        

[86]     Orzekanie o osobistej styczności z małoletnimi innych osób niż ich rodzice - prof. dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska opublikowano (w:)

[85]     Orzekanie o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej - prof. dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska opublikowano (w:)

[84]   Praktyka zasądzenia „odpowiedniej sumy pieniężnej” w przypadku stwierdzenia przewlekłości postępowania - prof. dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska opublikowano (w:)

[83]      Skuteczność egzekucji komorniczych - dr Grażyna Laszuk      

[82]     Egzekucja z nieruchomości w trybie uproszczonym. Ocena zasadności jej dalszego funkcjonowania - Anna Kucharska      

[81]      Roszczenia uzupełniające - dr Roman Trzaskowski      

[80]      Przesłanki i skutki uznania postanowień wzorca umowy za niedozwolone - dr Roman Trzaskowski      opublikowano (w:)

[79]   Opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w sprawach o ustalenie kontaktów dziecka z innymi osobami niż rodzice - Paweł Ostaszewski opublikowano (w:)

Prawo w Działaniu 2008, tom 4                       

2007  

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA                           

[78]      Skargi i wnioski z Działu VIII Kodeksu postępowania administracyjnego w działaniu prokuratury. Analiza dogmatyczna - Stanisław Momot opublikowano (w:)

Prokuratura i Prawo 2007, nr 3

[77]      Uregulowania służące rozerwaniu solidarności współuczestników koniecznych przestępstw korupcyjnych na przykładzie przepisów art. 229 § 6 k.k., art. 230a § 3 k.k., art. 250a § 4 k.k., art. 296a § 5 k.k. i art. 296b § 4 k.k. - Paweł Bachmat opublikowano (w:)

[76]      Przepadek korzyści majątkowej po nowelizacji Kodeksu karnego z dnia 13 czerwca 2003 r. - Konrad Buczkowski opublikowano (w:)

Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. profesora Stanisława Batawii 2007, nr 17

[75]      Ciężki uszczerbek na zdrowiu ze skutkiem śmiertelnym - art. 156 § 3 k.k. - w praktyce sądowo-prokuratorskiej - dr Stanisław Łagodziński opublikowano (w:)

[74]      Znikoma społeczna szkodliwość czynu w praktyce prokuratorskiej i sądowej – s. Konrad Mielcarek           opublikowano (w:)

[73]      Praktyka nadzwyczajnego łagodzenia kary i odstępowania od jej wymierzenia (na przykładzie spraw o zabójstwo i kwalifikowaną postać rozboju) - dr Michał Jankowski, dr Andrzej Ważny (prok. Stanisław Momot - udział w ocenie orzeczeń) opublikowano (w:)

Edukacja Prawnicza 2009, nr 6

[72]      Odpowiedzialność karna za szkody wyrządzone przez zwierzęta. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania - prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Magdalena Budyn - Kulik opublikowano (w:)

Problemy penologii i praw człowieka na początku XXI stulecia. Księga poświęcona pamięci profesora Zbigniewa Hołdy, red. B. Stańdo-Kawecka, K. Krajewski,  Warszawa 2011

[71]      Odpowiedzialność karna za przestępstwa prasowe. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania - prof. dr hab. Marek Mozgawa opublikowano (w:)

2006  

PRAWO CYWILNE                        

[70]      Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych (regulacje prawne, praktyka sądowa) - dr Jan Brol opublikowano (w:)

[69]      Następstwo prawne w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności (art. 788 k.p.c.) - Jacek Sadomski     

[68]      Działalność gospodarcza organizacji pożytku publicznego - dr Roman Trzaskowski          opublikowano (w:)

Zeszyty Prawnicze UKSW 2007, nr 7.1.

[67]      Przepadek świadczenia „niegodziwego” - art. 412 k.c. Model normatywny i empiryczny. (Praktyka stosowania § 287 Regulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury) - Maciej Domański opublikowano (w:)

Prawo w  Działaniu 2006, tom 1 oraz (w:) M. Domański, Orzekanie przepadku świadczenia „niegodziwego” (art. 412 k.c.), Warszawa 2007 

[66]      Postępowanie zabezpieczające. Komentarz do art. 730-757 k.p.c. - prof. dr hab. Edward Warzocha          opublikowano:

E. Warzocha, Postępowanie zabezpieczające. Komentarz do art. 730-757 k.p.c., Warszawa 2007

[65]      Postępowanie dyscyplinarne w stosunku do komorników. Analiza praktyki w latach 1998-2005 - dr Grażyna Laszuk                              

2006  

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA                            

[64]      Wymiar sprawiedliwości wobec nieletnich w wybranych krajach - (na podstawie materiałów z poszczególnych krajów opracowali: K. Buczkowski, J. Czabański, dr M. Jankowski, prof. dr hab. D. Wójcik)           opublikowano (w:)

[63]      Pozycja biegłych sądowych w wybranych krajach europejskich - Jacek Czabański 

[62]      Wymiar kary łącznej pozbawienia wolności w świetle orzecznictwa sądowego (na podstawie danych Krajowego Rejestru Karnego) - Jacek Czabański opublikowano (w: )

[61]      Sędziowski wymiar kary pozbawienia wolności (na podstawie danych Krajowego Rejestru Karnego) - Jacek Czabański    

[60]      Prawnokarne aspekty pedofilii (art. 200 k.k.). Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania - prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Magdalena Budyn - Kulik opublikowano (w:)  

Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2006, nr 2

[59]      Usuwanie i fałszowanie znaków identyfikacyjnych. Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania - prof. dr hab. Marek Mozgawa, dr Magdalena Budyn - Kulik opublikowano (w:)

Problemy stosowania prawa sądowego. Księga ofiarowana Profesorowi Edwardowi Skrętowiczowi, red. I. Nowikowski, Lublin 2007

[58]      O potrzebie zmian Kodeksu karnego w związku z ratyfikacją Protokołu o Zapobieganiu oraz Karaniu Handlu Ludźmi - prof. dr hab. Eleonora Zielińska          

[57]      Handel ludźmi. Analiza orzeczeń sądowych pod kątem zgodności z definicją zawartą w aktach międzynarodowych, w szczególności w Protokole z Palermo - dr Barbara Namysłowska - Gabrysiak    

[56]      Uzupełnienie postępowania dowodowego w trybie art. 397 k.p.k. Analiza praktyki - dr Michał Jankowski, dr Stanisław Łagodziński, prok. Stanisław Momot, dr Andrzej Ważny   

[55]      Pokrzywdzony jako oskarżyciel posiłkowy w sprawach publiczno-skargowych - dr Stanisław Łagodziński opublikowano (w:)

[54]      Podstawy odwoławcze w praktyce sądowej (powoływanie względnych i bezwzględnych podstaw odwoławczych przy uchyleniu wyroku i przekazaniu sprawy karnej do ponownego rozpoznania) - dr Michał Jankowski, dr Andrzej Ważny  opublikowano (w:)

Edukacja Prawnicza 2009, nr 12 

2005  

PRAWO CYWILNE                       

[53Powództwo prokuratora o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o unieważnienie uznania dziecka (art. 86 k.r.o.) - prof. dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska         

[52Orzecznictwo sądów apelacyjnych w zakresie stosowania artykułów 385 i 386 § 1 i 4 Kodeksu postępowania cywilnego - prof. dr hab. Edward Warzocha     

[51Wybrane zagadnienia reformy wymiaru sprawiedliwości - głos w dyskusji - sędzia Jacek Sadomski, dr Kamil Zaradkiewicz                      

2005  

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA                          

[50] Przestępstwa związane z kartami płatniczymi w praktyce prokuratorsko-sądowej - Konrad Buczkowski           opublikowano (w:)

Przegląd Prawa Karnego 2006, nr 25

[49Przestępstwa sprzedajności i przekupstwa (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) - Paweł Bachmat       

[48Przestępstwa z art. 256 i 257 k.k. - analiza dogmatyczna i praktyka ścigania - Paweł Bachmat   

[47] Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Analiza dogmatyczna i wyniki badań empirycznych - Patrycja Kozłowska - Kalisz (pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy) opublikowano (w:)

Patrycja Kozłowska – Kalisz, Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, Zakamycze 2006.

[46] Instytucja dobrowolnego poddania się karze (art. 387 k.p.k.) i skazania bez rozprawy (art. 335 k.p.k.) w świetle praktyki. Rezultaty badań ogólnopolskich - dr Michał Jankowski, dr Andrzej Ważny       opublikowano (w:)

[45Naprawienie szkody jako środek karny i jako zobowiązanie. Stosowanie przepisów art. 46 § 1 i art. 72 § 2 k.k. - na przykładzie spraw o rozboje i spraw o kradzieże z włamaniem. Propozycja de lege ferenda - dr Michał Jankowski    

[44] Powództwo adhezyjne w praktyce - dr Andrzej Ważny opublikowano (w:)

Wojskowy Przegląd Prawniczy 2008, nr 4

2004  

PRAWO CYWILNE                       

[43] Unieważnienie uznania dziecka i stwierdzenie nieważności uznania w praktyce sądowej w okresie od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. Sprawozdanie z badania pilotażowego - prof. dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska opublikowano (w:)

Prawo w Działaniu 2006, tom 1; wyniki badań wykorzystano również w artykule: Powództwo prokuratora o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o unieważnienie uznania dziecka (art. 86 k.r.o.), JURYSTA nr 5 z 2006 r.

[42] Sprawy o odebranie dziecka podlegającego władzy rodzicielskiej w praktyce sądowej - prof. dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska    

[41] Spółdzielnia europejska - dr Roman Trzaskowski         

[40Roszczenie o ustanowienie użytkowania wieczystego jako prawo podmiotowe („ekspektatywa”) - dr Roman Trzaskowski           

[39Reprezentacja w spółkach kapitałowych - Anna Kucharska                        

2004  

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA                        

[38Konfiskata dochodów z przestępstwa w świetle Konwencji Antykorupcyjnej ONZ z 2003 r. a przepisy polskiego prawa dotyczące przepadku przedmiotów lub korzyści z przestępstwa - prof. dr hab. Eleonora Zielińska       

[37Umorzenie i zawieszenie postępowania karnego w trybie art. 11 k.p.k. (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) - dr Stanisław Łagodziński   

[36Postępowanie mediacyjne w sprawach karnych. Wyniki badań empirycznych - Marzena Kruk, prof. dr hab. Dobrochna Wójcik      

[35] Zabójstwo tyrana domowego. Studium prawnokarne i kryminologiczne - Magdalena Budyn - Kulik (pod kierunkiem naukowym prof. dra hab. Marka Mozgawy opublikowano:

M. Budyn-Kulik, Zabójstwo tyrana domowego. Studium prawnokarne i wiktyminologiczne, Lublin 2005

2003  

PRAWO CYWILNE                        

[34Natychmiastowa wykonalność wyroków sądu drugiej instancji w sprawach cywilnych - prof. dr hab. Edward Warzocha  

[33Orzecznictwo apelacyjne sądów okręgowych w sprawach cywilnych - sprawozdanie z badania aktowego - prof. dr hab. Edward Warzocha       

[32Zakres stosowania wpisu konstytutywnego w europejskich systemach rejestracji nieruchomości - dr Irena Kleniewska     

[31] Spory na tle umów o pracę, umów zlecenia i kontraktów menedżerskich członków zarządu spółek kapitałowych - Anna Kucharska opublikowano (w:)

Prawo w Działaniu 2006, tom 1

[30] Problematyka zasiedzenia gruntów Skarbu Państwa i gmin (w świetle uchwały Sądu Najwyższego z dnia 31 stycznia 2002 r.) - dr Roman Trzaskowski opublikowano (w:)

Prawo w Działaniu 2006, tom 1

[29] Spółki jednoosobowe - wybrane problemy prawne - Jacek Sadomski opublikowano (w:)

[28] Wstępna ocena celowości normatywnego uporządkowania stosunków własnościowych na Ziemiach Odzyskanych w świetle przepisów polskiego prawa cywilnego - Jacek Sadomski, dr Roman Trzaskowski, dr Kamil Zaradkiewicz                       

2003  

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA                          

[27Aplikacja sądowo-prokuratorska. Zarys koncepcji - zespół IWS

[26] Przestępstwo bezprawnego pozbawienia wolności (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) - prof. dr hab. Marek Mozgawa opublikowano (w:)

W kręgu teorii i praktyki prawa karnego. Księga pamiątkowa ku czci prof. dr hab. A. Wąska, Lublin 2005

[25Problematyka skarg składanych przez skazanych na podstawie art. 7 k.k.w. z uwzględnieniem interpretacji pojęć „decyzja organu” oraz „niezgodna z prawem” - Piotr Seledec (opieka naukowa - prof. dr hab. Marek Mozgawa)        

[24] Przestępstwo zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta (art. 192 k.k.). Analiza dogmatyczna i praktyka ścigania - prof. dr hab. Marek Mozgawa (przy współpracy Magdaleny Kanadys - Marko)  opublikowano (w:)

Prokuratura i Prawo 2004, nr 3

[23Umieszczenie sprawcy czynu zabronionego w zakładzie psychiatrycznym na podstawie przepisu art. 94 § 1 k.k. (sprawozdanie z badań i analiza dogmatyczna przepisów) - dr Michał Jankowski       

[22] Przestępstwo znęcania się (art. 207 § 1 k.k.) - rezultaty badań empirycznych - Katarzyna Drapała, dr Michał Jankowski    

[21Funkcjonowanie prawa łaski w Polsce i innych krajach europejskich - dr Henryk Pracki    

[20Instytucja obrony koniecznej w praktyce prokuratorskiej i sądowej - Paweł Bachmat opublikowano (w:)

[19] Sprawność postępowania sądowego w sprawach karnych rozpoznawanych w pierwszej instancji przez warszawskie sądy rejonowe (w świetle badań aktowych) - Andrzej Kryże, Piotr Niedzielak, Krzysztof Petryna         opublikowano (w:)

2002  

PRAWO CYWILNE                        

[18] Depozyty sądowe (analiza praktyki i uwagi de lege ferenda) - dr Jan Brol opublikowano:

J. Brol, Depozyty sądowe. Praktyka sądowa. Wnioski de lege ferenda, Warszawa 2003

[17Uwagi do projektu nowego Prawa upadłościowego - dr Jan Brol       

[16Poglądy pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na temat tajemnicy przysposobienia - prof. dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska  

wyniki badań wykorzystano w artykule: Poglądy pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na temat tajemnicy przysposobienia, RODZINA I PRAWO nr 3(3) z 2006 r.

[15Rozwiązanie stosunku przysposobienia (Raport z badania akt spraw sądowych o rozwiązanie stosunku przysposobienia, w których orzeczenie kończące postępowanie w sprawie zapadło w 1999 r. i 2000 r.) - prof. dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska

wyniki badań wykorzystano w artykule: Uwagi na temat rozwiązania stosunku przysposobienia (w:) IUS ET LEX. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Adama Strzembosza, Lublin 2002.

[14Zniesienie separacji - prof. dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska  

          wyniki badań wykorzystano w artykule: Zniesienia separacji orzeczone w okresie do dnia 30

czerwca 2002 r., Przegląd Sądowy nr 6 z 2003 r.

[13Odpowiedzialność z majątku wspólnego małżonków za zobowiązania z działalności gospodarczej jednego z nich - Anna Kucharska 

[12Praktyka sądów cywilnych w sprawach wynikających z zarzutu naruszenia ustawy z 24 lutego 1990 r. o przeciwdziałaniu praktykom monopolistycznym - Iwona Hykawy         

[11Notariat w wybranych państwach Unii Europejskiej - dr Irena Kleniewska     

[10] Ochrona dóbr osobistych naruszonych lub zagrożonych przez środki masowego przekazu (analiza orzecznictwa sądów powszechnych) - Jacek Sadomski opublikowano:

J. Sadomski, Naruszenie dóbr osobistych przez media. Analiza praktyki sądowej, Warszawa 2003 

[9Zarys propozycji regulacji ustawowej zadośćuczynienia osobom, które w związku z wojną i zmianą granic pozostawiły mienie poza terytorium Polski - dr Kamil Zaradkiewicz   

[8„Mienie zabużańskie” jako otwarta kwestia majątkowa w prawie polskim - Jacek Sadomski, dr Roman Trzaskowski, dr Kamil Zaradkiewicz, 2002 częściowo opublikowano (w:)

R. Trzaskowski, Charakter prawny możliwości zaliczenia wartości pozostawionego mienia zabużańskiego (art. 212 ustawy o gospodarce nieruchomościami), Przegląd Sądowy 2003, nr 11/12.

[7Wpływ stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej wydanej na podstawie ustawy o nacjonalizacji przemysłu z 1946 r. na skuteczność umów przenoszących własność nieruchomości przez Skarb Państwa na rzecz osób trzecich oraz określenie zasad odszkodowania – dr Roman Trzaskowski częściowo opublikowano (w:)

R. Trzaskowski, Nieodwracalne skutki prawne wadliwej decyzji nacjonalizacyjnej. Przedstawienie dorobku orzecznictwa i doktryny. Kwartalnik Prawa Publicznego 2003, nr 3                      

2002  

PRAWO KARNE I KRYMINOLOGIA                            

[6Prawnokarne aspekty prawa autorskiego (analiza dogmatyczna i praktyka ścigania) - prof. dr hab. Marek Mozgawa, Jacek Radoniewicz     

[5Bieg okresu warunkowego zawieszenia wykonania kary w czasie pobytu skazanego w zakładzie karnym w innej sprawie oraz w czasie zawieszenia postępowania wykonawczego - Piotr Seledec (opieka naukowa - prof. dr hab. Marek Mozgawa)           

[4Uwagi na temat Konwencji Unii Europejskiej Dotyczącej Wzajemnej Pomocy w Sprawach Karnych Pomiędzy Państwami Członkowskimi a Unią Europejską oraz drugiego protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji Rady Europy o Pomocy Prawnej w Sprawach Karnych - prof. dr hab. Eleonora Zielińska       

[3Zwalczanie terroryzmu - standardy europejskie - prof. dr hab. Eleonora Zielińska   

[2Analiza praktyki stosowania instytucji świadka anonimowego (w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych oraz stanowiska wypracowanego w orzecznictwie Sądu Najwyższego i Trybunału w Strasburgu) - dr Henryk Pracki

[1Praktyka stosowania postępowania sprawdzającego oraz odmów wszczęcia postępowania w sprawach o korupcję - dr Henryk Pracki

« powrót