Dr hab. Marcin Wielec –  Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

 

Absolwent prawa na WPiA na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Od 2003 roku asystent, a od 2008 adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UKSW. Autor i współpautor kilku pozycji książkowych oraz szeregu artykułów naukowych z zakresu postępowania karnego. Członek Rady Programowo – Naukowej kwartalnika „Probacja“. Absolwent IESE Business School i KSAP.

Dr hab. Paweł Sobczyk –  Zastępca Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

Dr hab. nauk prawnych w zakresie prawa. Profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego, Kierownik Katedry Nauk o Państwie i Prawie, Koordynator Centrum Badań nad Prawami Podstawowymi. Członek kilku towarzystw naukowych, komitetów naukowych i redakcyjnych („Przegląd Sejmowy”). Autor: ponad 100 publikacji naukowych, ponad 30 ekspertyz i opinii prawnych, ponad 70 recenzji wydawniczych. Zainteresowania naukowe (w klasycznym ujęciu): prawo konstytucyjne, prawo wyznaniowe, prawa człowieka. Najnowsze pasje naukowe: aksjologia prawa, multicentryczność systemów prawnych, zasada sprawiedliwości.

 

Prof. dr hab. Łukasz Pohl – Kierownik Sekcji Prawa i Procesu Karnego

 

W 2000 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym wydziale uzyskał też stopnie naukowe doktora (2004 r.) i doktora habilitowanego (2008 r.) nauk prawnych; rozprawa doktorska, napisana pod kierunkiem Pana Prof. zw. dr. hab. Aleksandra Tobisa, dotyczyła problematyki przestępstwa upozorowania wypadku ubezpieczeniowego, natomiast rozprawa habilitacyjna była poświęcona zagadnieniu normy sankcjonowanej w prawie karnym („Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne”, Poznań 2007).

Dr Jędrzej Kondek – Kierownik Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego

 

W 2006 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwent Szkoły Prawa Włoskiego i Europejskiego prowadzonej przez WPiA UW i Wydział Prawa Uniwersytetu w Katanii. Studiował też historię na Uniwersytecie Warszawskim. Doktoryzował się w 2012 r. na WPiA UW na podstawie rozprawy „Bezprawność jako przesłanka odpowiedzialności odszkodowawczej” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Adama Brzozowskiego (wyd. CH Beck, Warszawa 2013).

Dr Jerzy Słyk – Kierownik Sekcji Prawa Rodzinnego

 

 

Adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę doktorską, zatytułowaną „Odpowiedzialność cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko a sposób i zakres wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej” obronił w 2010 r. Współautor komentarza do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz autor publikacji z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego i medycznego.

Dr Paweł Ostaszewski – Kierownik Sekcji Ekonomicznych Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

 

Doktor nauk prawnych, magister politologii w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, magister pedagogiki, absolwent podyplomowych studiów analiz statystycznych i data mining’u. W 2006 r. zatrudniony w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości na stanowisku specjalisty badawczo-technicznego w Sekcji Analiz Statystycznych i Realizacji Badań, od 2014 r. na stanowisku głównego specjalisty badawczo-technicznego. Obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk rozprawę doktorską pt. „Lęk przed przestępczością.

 

Dr hab. Piotr Mostowik – Kierownik Sekcji Praw Podstawowych

 

Adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1999 r. Rozprawę doktorską, zatytułowaną „Bezpodstawne wzbogacenie w prawie prywatnym międzynarodowym”, obronił w 2005 r. W 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego,na podstawie rozprawy „Odpowiedzialność rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym” i pozostałego dorobku naukowego. 

prof. n. dr hab. Bogumił Szmulik – Kierownik Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

 

Absolwent Wydziału Prawa UMCS oraz Instytutu Nauk Politycznych UMCS w Lublinie doktor nauk humanistycznych i doktor nauk prawnych. Uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk prawnych na Wydziale Prawa Kanonicznego i Administracji KUL za pracę pt. „Pozycja ustrojowa Sądu Najwyższego w Rzeczypospolitej Polskiej”. Uczestnik staży zagranicznych: Kriminologische Forschungstelle des Kriminalwissenschaftlichen Instituts der Universität zu Köln (Kolonia – Niemcy) oraz Max-Planck-Institut für ausländisches und internationales Strafrecht (Freiburg – Niemcy);