Dr Marcin Romanowski – Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Absolwent prawa na WPiA na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów prawniczych (Magister Legum, LL.M.) na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera na Uniwersytecie w Ratyzbonie, Greifswald i Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Rozprawę doktorską „Własność w procesie rozliczeń z komunistyczną przeszłością. Studium teoretycznoprawne na przykładzie Niemiec po 1989 roku” obronił w 2008 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2002 roku asystent, a od 2008 adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na WPiA UKSW w Warszawie. Ekspert tzw. komisji w sprawie Rywina. W latach 2005-2007 doradca, od 2015 roku ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Członek Rady Programowej ogólnoprawniczego czasopisma „Prawo i Więź”. Od 2016 roku Przewodniczący Rady KSAP.

Główne obszary zainteresowań badawczych to prawo rozliczeń z przeszłością państw bezprawia, prawo naturalne i niepozytywistyczne koncepcje prawa, teoria prawa globalnego, antropologia prawnicza oraz jej zastosowania w tworzeniu i stosowaniu prawa. Autor kilkunastu publikacji i opracowań naukowych, w tym współautor monografii „O trudnych przypadkach filozofii prawa. Studia z antropologii filozoficznej” oraz „Reprywatyzacja. Problemy teorii i praktyki”.

 

Prof. dr hab. Łukasz Pohl – Kierownik Sekcji Prawa Karnego

W 2000 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym wydziale uzyskał też stopnie naukowe doktora (2004 r.) i doktora habilitowanego (2008 r.) nauk prawnych; rozprawa doktorska, napisana pod kierunkiem Pana Prof. zw. dr. hab. Aleksandra Tobisa, dotyczyła problematyki przestępstwa upozorowania wypadku ubezpieczeniowego, natomiast rozprawa habilitacyjna była poświęcona zagadnieniu normy sankcjonowanej w prawie karnym („Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne”, Poznań 2007). W 2015 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

W latach 2005-2015 pracował w Katedrze (Zakładzie) Prawa Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast od 2008 r. jest kierownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jest autorem dwóch monografii (drugą z nich jest książka „Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym. Zagadnienia ogólne”, Poznań 2013), jednego podręcznika („Prawo karne. Wykład części ogólnej”, Warszawa 2015, 3. wydanie), dwóch obszernych fragmentów w Systemie Prawa Karnego (dotyczących zagadnień czynu oraz błędu w prawie karnym), kilkunastu objaśnień w Komentarzu do Kodeksu karnego pod red. R. A. Stefańskiego oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Przedmiotem jego naukowego zainteresowania są fundamentalne zagadnienia części ogólnej prawa karnego, a zwłaszcza podstawowe problemy nauki o przestępstwie.

Żonaty, ojciec córki i syna.

 

Dr Jerzy Słyk – Kierownik Sekcji Prawa Rodzinnego

Adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, adwokat.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę doktorską, zatytułowaną „Odpowiedzialność  cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko a sposób i zakres wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej” obronił w 2010 r. W instytucie Wymiaru Sprawiedliwości zatrudniony od 2011 r. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka. Zastępca Przewodniczącej Komisji Bioetycznej przy Instytucie – Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka. Sekretarz redakcji zeszytów cywilnych czasopisma Prawo w Działaniu.

Żonaty, ojciec jednej córki.

 

Dr Paweł Ostaszewski – Kierownik Sekcji Ekonomicznych Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

Doktor nauk prawnych, magister politologii w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, magister pedagogiki, absolwent podyplomowych studiów analiz statystycznych i data mining’u.

W 2006 r. zatrudniony w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości na stanowisku specjalisty badawczo-technicznego w Sekcji Analiz Statystycznych i Realizacji Badań, od 2014 r. na stanowisku głównego specjalisty badawczo-technicznego. Obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk rozprawę doktorską pt. „Lęk przed przestępczością. Aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Siemaszko, za którą otrzymał wyróżnienie w L konkursie Ogólnopolskim „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie.

Autor wielu publikacji z zakresu kryminologii i analiz wymiaru sprawiedliwości, w tym jednej monografii. Brał udział, jako wykonawca, koordynator, konsultant i kierownik w ponad stu projektach badawczych. W Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi zajęcia z metod analizy statystycznej i technik badań w kryminologii. Był członkiem zespołu do spraw oceny funkcjonowania systemu egzekucji przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Zastępca sekretarza redakcji i redaktor statystyczny „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. S. Batawii”. Współzałożyciel Stołecznego Klubu Aktywnych Tatów.

Żonaty, ojciec syna i córki.

 

« powrót