W dniu 27 marca 2017 r. o godzinie 10.30 w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości przy ul. Krakowskie Przedmieście 25 w Warszawie odbyło się seminarium naukowe połączone z prezentacją raportu pt.

Biegły w postępowaniu sądowym. Kompleksowy obraz systemu w świetle badań aktowych, ankietowych, statystycznych i ekonomicznych”.

Celem opracowania było przedstawienie problematyki funkcjonowania biegłych sądowych i wydawanych przez nich opinii w postępowaniu sądowym.

Opracowany raport składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono wyniki badania aktowego 925 losowo dobranych spraw cywilnych i gospodarczych rozpoznawanych przed sądami rejonowymi i okręgowymi, w których przeprowadzono przynajmniej jeden dowód z opinii biegłego. W drugim opisano rezultaty badania ankietowego 45 prezesów sądów okręgowych i 627 przewodniczących poszczególnych wydziałów sądów rejonowych. Rozdział trzeci stanowi analizę statystyczną 63 712 pozycji z tak zwanych kontrolek „Wab”, czyli repertoriów pomocniczych sądów, w których rejestrowane są dane o zleconych biegłym opiniach. Ostatni rozdział jest zaś rodzajem podsumowania, w którym dokonano wewnętrznej weryfikacji danych uzyskanych w toku prowadzonych badań oraz oszacowano pełną strukturę wydatków budżetowych na biegłych i udział w tych wydatkach kosztów powołania kolejnego biegłego w tej samej sprawie.

Referaty przedstawiające podstawowe wyniki raportu oraz stanowiące wprowadzenie do dyskusji przedstawili autorzy – dr Paweł Ostaszewski, mgr Joanna Klimczak, mgr Justyna Włodarczyk-Madejska oraz mgr Kamil Joński.

Moderatorem dyskusji była dr Dagmara Olczak Dąbrowska, sędzia Sądu Okręgowego dla Warszawy i adiunkt w IWS.

Pełna wersja raportu znajduje się na stronie internetowej Instytutu pod adresem:

http://www.iws.org.pl/pliki/files/kolor_IWS_Sekcja%20Analiz%20Ekonomicznych_Biegli.pdf

 

« powrót