SPIS TREŚCI


 

Dobrochna Wójcik: Wprowadzenie 7
Wolfgang Rau: Prace Rady Europy w dziedzinie mediacji między ofiarą a sprawcą przestępstwa 10
Martin Wright: Geneza i rozwój sprawiedliwości naprawczej 14
Bernd-Dieter Meier: Sprawiedliwość naprawcza - zarys koncepcji 39
Christa Pelikan: Mediacja między ofiarą a sprawcą przestępstwa w Austrii (podstawy prawne i praktyka) 55
Ivo Aertsen: Mediacja między ofiarą a sprawcą w Belgii: ramy prawne i praktyka 66
Martin Wright: Mediacja między ofiarą a sprawcą w Wielkiej Brytanii: podstawy prawne i praktyka 83
Janina Waluk: Kto i dlaczego wprowadza w Polsce mediację? 106
Beata Czarnecka-Dzialuk: Eksperymentalny program mediacji między nieletnim sprawcą przestępstwa a pokrzywdzonym. Podstawowe założenia i pierwsze doświadczenia 121
Dobrochna Wójcik: Koncepcja badań ewaluacyjnych eksperymentalnego programu mediacji między nieletnim sprawcą przestępstwa a osobą pokrzywdzoną 129
Martin Wright: Kluczowe zagadnienia w zakresie mediacji między ofiarą a sprawcą przestępstwa 139
Dobrochna Wójcik: Problematyka dyskusji 148

Contents Dobrochna Wójcik: Foreword 7
Wolfgang Rau: The activities of the Council of Europe in the area of mediation between juvenile offenders and their victims 10
Martin Wright: The development of restorative justice 15
Bernd-Dieter Meier: Restorative justice — the basic idea behind the concept 36
Christa Pelikan: Mediation between the victim and the offender in Austria: legal ramifications and practice 51
Ivo Aertsen: Victim-offender mediation in Belgium: legal background and practice60
Martin Wright: Victim-offender mediation in the United Kingdom: legal background and practice 75
Janina Waluk: Who is introducing mediation in Poland and why? 95
Beata Czarnecka-Dzialuk: The experimental programme of mediation between the juvenile offender and the victim in Poland Underlying assumptions and first experiences 109
Dobrochna Wójcik: The concept behind evaluation studies for an experimental programme of mediation between juvenile offender and victim 116
Martin Wright: Key questions on victim-offender mediation 125
Dobrochna Wójcik: Key subject areas of discussion 133

« powrót