SPIS TREŚCI


 

Wykaz skrótów 9

Wstęp  11

Część I Zagadnienia teoretyczne

Rozdział 1. Lęk, strach i poczucie bezpieczeństwa w świetle ogólnych

koncepcji jednostki i społeczeństwa      17

1.1.        Problemy definicyjne    17

1.2.        Lęk i strach w wybranych koncepcjach psychologicznych             21

1.3.        Lęk i poczucie bezpieczeństwa w wybranych koncepcjach socjologicznych. .. 26

Rozdział 2. Lęk przed przestępczością w świetle teorii kryminologicznych           34

2.1.        W poszukiwaniu definicji lęku przed przestępczością    34

2.2.        Wybrane teorie i koncepcje       45

2.2.1.     Teorie biopsychiczne i psychologiczne  46

2.2.2.     Teoria anomii R.K. Mertona       48

2.2.3.     Teorie uczenia się zachowań przestępczych i podkultur               48

2.2.4.     Chicagowska szkoła ekologii społecznej               49

2.2.5.     Koncepcje dezorganizacji            50

2.2.6.     Koncepcja zdolności społeczności lokalnej do współdziałania na rzecz wspólnego dobra (collective efficacy) 53

2.2.7.     Teorie kontroli społecznej i teoria kontroli sąsiedzkiej

R.J. Bursika i H.G. Grasmicka      55

2.2.8.     Teorie reakcji społecznej i paniki moralnej         59

2.2.9.     Teoria zachowań rutynowych   60

2.2.10.  Nurt kryminologii feministycznej             61

2.2.11.  Koncepcja przestępstw sygnalnych (signal crimes)         63

Rozdział 3. Historia badania lęku przed przestępczością               65

3.1.        Stany Zjednoczone        68

3.2.        Wielka Brytania                72

3.3.        Polska   74

3.4.        Pętla zwrotna lęku przed przestępczością           79

Część II Zagadnienia metodologiczne

Rozdział 4. Jak badać lęk przed przestępczością?             83

4.1.        Ogólne wyzwania           84

4.2.        Rodzaje badań 88

4.2.1.     Sondaże opinii publicznej            89

4.2.2.     Badania wiktymizacyjne              89

4.2.3.     Sposoby prowadzenia wywiadów kwestionariuszowych             93

4.2.4.     Wywiady pogłębione    95

4.2.5.     Wywiady fokusowe       97

4.2.6.     Analiza treści     98

4.2.7.     Analiza dokumentów i danych rejestrowanych 100

4.2.8.     Eksperymenty i quasi-eksperymenty    101

4.2.9.     Mieszane techniki badań            102

4.3.        Aspekty operacyjne badań ilościowych                103

4.4.        Techniki analizy wyników            107

4.4.1.     Techniki analizy dwuwymiarowej            108

4.4.2.     Techniki analizy wielowymiarowej          111

4.4.3.     Techniki identyfikacji i redukcji wymiarów          115

Rozdział 5. Jak pytać o lęk przed przestępczością?          117

5.1.        Pytania o ogólne poczucie braku bezpieczeństwa           121

5.1.1.     Przykłady pytań                121

5.1.2.     Dyskusja i krytyka           125

5.2.        Pytania o obawę przed określonymi przestępstwami    128

5.3.        Pytania o kognitywne i konatywne wymiary reakcji na przestępczość. ... 129

5.4.        Złożone układy pytań   132

5.5.        Skale i indeksy  133

Część III Zagadnienia empiryczne

Rozdział 6. Hipotezy o uwarunkowaniach lęku przed przestępczością   139

6.1.        Hipoteza wiktymizacyjna             143

6.2.        Hipoteza podatności na wiktymizację (vulnerability)      148

6.2.1.     Płeć       152

6.2.2.     Wiek      155

6.2.3.     Status społeczny             157

6.2.4.     Stan zdrowia i niepełnosprawność fizyczna        158

6.2.5.     Pozostałe czynniki związane z podatnością na wiktymizację       160

6.3.        Hipoteza dezorganizacji społecznej        161

6.4.        Hipoteza urbanizacyjna                164

6.5.        Hipoteza integracji społecznej  167

6.6.        Media a lęk przed przestępczością         170

6.7.        Praca policji a lęk przed przestępczością              175

6.8.        Hipoteza czynników makrospołecznych               181

6.9.        Pozostałe szczegółowe hipotezy             185

Rozdział 7. Podejścia integrujące             190

7.1.        Modele uwarunkowań lęku przed przestępczością W.G. Skogana          190

7.2.        Modele wpływu warunków społecznych i wiktymizacji na lęk przed przestępczością F.W. Winkela      193

7.3.        Ogólny model lęku przed przestępczością K.F. Ferraro 194

7.4.        Interaktywny model stosunku do przestępczości K. Boersa       196

7.5.        Strukturalny model lęku przed przestępczością K.M. Ferguson i C.H. Mindela   197

7.6.        Modele uwarunkowań lęku przed przestępczością J. Jacksona, S. Farralla i E. Gray          199

7.7.        Model społeczno-psychologiczny lęku przed przestępczością S. Farralla, J. Bannistera, J. Dittona i E. Gilchrist 201

7.8.        Model determinantów lęku przed przestępczością A. Siemaszki             202

7.9.        Inne modele integrujące             203

Rozdział 8. Konsekwencje lęku przed przestępczością i możliwości jego ograniczania            207

8.1.        Konsekwencje 207

8.2.        Możliwości ograniczania              212

Rozdział 9. Wyniki badań własnych         220

9.1.        Poziom lęku przed przestępczością - rezultaty analiz jednowymiarowych       224

9.1.1.     Poziom lęku przed przestępczością w Polsce     224

9.1.2.     Poziom lęku przed przestępczością w poszczególnych województwach             227

9.1.3.     Poziom lęku przed przestępczością w Polsce na tle innych państw. .. 229

9.2.        Korelaty lęku przed przestępczością - rezultaty analiz dwuwymiarowych           232

9.3.        Integrujący model uwarunkowań lęku przed przestępczością - rezultaty analiz wielowymiarowych     252

9.3.1.     Model drzewa klasyfikacyjnego               253

9.3.2.     Model regresji logistycznej        262

Podsumowanie                267

Literatura cytowana       275

Spis tabel, schematów, wykresów i map             289

 

 

Fragment książki

« powrót