Sekcja Prawa i Procesu Karnego prowadzi badania w wielu dziedzinach. Pierwsza  z nich  to badania prawa karnego materialnego  (zarówno kodeksowego, jak i pozakodeksowego) i procesowego w  świetle praktyki sądowej i prokuratorskiej.  Druga to badania nad wykonywaniem kar i  środków karnych. Trzeci obszar stanowią analizy prawnoporównawcze. Kolejna dziedzina zawiera w sobie zagadnienia międzynarodowych instrumentów prawnych związanych z prawem karnym. Ze szczegółowych badań o charakterze kryminologicznym na podkreślenie zasługują  analizy dotyczące problematyki przestępczości i odpowiedzialności nieletnich, zagadnienia  probacji, analiza krajowych i zagranicznych badań dotyczących stosowania narzędzi diagnostyczno-prognostycznych, zwłaszcza w kontekście powrotności do przestępstwa, funkcjonowanie instytucji mediacji w sprawach karnych oraz w sprawach nieletnich.

Pracownikami Sekcji Prawa Karnego są:

prof. zw. dr hab. Łukasz Pohl - kierownik​

prof. zw. dr hab. Eleonora Zielińska

prof. IWS dr hab. Adam Taracha

dr Konrad Buczkowski

dr Konrad Burdziak

dr Michał Jankowski

mgr Paweł Bachmat

mgr Paulina Banaszak

mgr Roland Mariusz Szymczykiewicz

 

Sekcja Prawa i Procesu Cywilnego prowadzi badania i analizy dotyczące funkcjonowania w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych instytucji z zakresu prawa cywilnego materialnego i procesowego. Przedmiotem zainteresowania są w szczególności zagadnienia dotyczące kognicji sądów powszechnych, alternatywnych i polubownych sposobów rozstrzygania sporów, postępowania dowodowego, itp. W ramach sekcji są również prowadzone badania dotyczące dochodzenia roszczeń przez pracowników.

Pracownikami Sekcji Prawa Cywilnego są:

dr Przemysław Sobolewski - kierownik

dr Witold Borysiak

dr Mateusz Grochowski

dr Agnieszka Kawałko

dr Jędrzej Kondek

mgr Paweł Suski

mgr Elżbieta Szczepanowska

mgr Paweł Wadecki

 

Sekcja Prawa Rodzinnego zajmuje się analizą funkcjonowania w praktyce wymiaru sprawiedliwości instytucji materialnego prawa rodzinnego oraz powiązanych z nimi unormowań procesowych. Analizuje, konsultuje i opiniuje projekty zmian prawnych w zakresie prawa rodzinnego oraz weryfikuje na podstawie wyników badań empirycznych efektywność wprowadzonych już nowelizacji. Monitoruje potrzeby zmian obowiązującego prawa, zgłaszane m.in. przez przedstawicieli środowiska sędziów rodzinnych i kuratorów sądowych oraz określa kierunki reformy systemu sądownictwa rodzinnego. 

Pracownikami Sekcji Prawa Rodzinnego są:

dr Jerzy Słyk - kierownik​

prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

dr Maciej Domański

 

Sekcja Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości realizuje ekonomiczne, statystyczne i socjologiczne badania nad ustrojem wymiaru sprawiedliwości, jego poszczególnymi instytucjami oraz ich efektywnością. W zakresie prac sekcji pozostają takie obszary, jak: wskaźniki efektywności wymiaru sprawiedliwości, kognicja sądów i innych podmiotów i jednostek organizacyjnych, badania opinii publicznej i opinii przedstawicieli różnych grup zawodowych oraz analizy ekonomiczne i statystyczne przepisów prawa.

Do zadań sekcji należy także prowadzenie monitoringu potrzeb i społecznych ocen wymiaru sprawiedliwości, jego obrazu statystycznego i medialnego oraz kosztów i efektów funkcjonowania tego systemu. Pracownicy sekcji wspierają również projekty badawcze realizowane w ​innych sekcjach Instytutu, szczególnie w zakresie doboru próby do badań, konstrukcji narzędzi badawczych i baz danych, analiz statystycznych oraz oceny skutków proponowanych zmian prawnych i organizacyjnych.

Pracownikami Sekcji Analiz Ekonomicznych są:

dr Paweł Ostaszewski - kierownik​

prof. zw. dr hab. Andrzej Siemaszko

dr Marek Marczewski

mgr Joanna Klimczak

mgr Justyna Włodarczyk-Madejska

 

 

Sekcja Praw Podstawowych prowadzi badania i analizy dotyczące funkcjonowania instytucji prawnych odnoszących się do sfery publicznej i prywatnej, w tym praktyki orzeczniczej TK, SN i sądów krajowych, ETPC, TSUE oraz działalności organizacji i instytucji międzynarodowych i europejskich. Badania w sposób szczególny dotyczą założeń aksjologicznych instytucji prawnych, treści podstawowych zasad polskiego porządku prawnego, w tym z obszaru praw człowieka i instytucji ukierunkowanych na ochronę jego godności oraz autonomii rodziny, jak też środków gwarancyjnych tych zasad w aspekcie prawnomiędzynarodowym. W ramach sekcji prowadzone są również badania interdyscyplinarne.

Pracownikami Sekcji Praw Podstawowych są:

dr hab. Piotr Mostowik - kierownik

dr Robert Andrzejczuk

dr Jolanta Bucińska

dr Andrzej Pogłódek
Centrum Analiz Strategicznych ma zajmować się monitorowaniem i wypracowywaniem średnio- i długookresowych strategii w obszarze działu sprawiedliwość, koordynacją współpracy z ekspertami zewnętrznymi w tym zakresie, w tym w ramach współpracy międzynarodowej, organizowaniem konferencji, seminariów, kursów oraz realizowaniem działań w zakresie edukacji prawnej. Projektem Centrum jest m.in. Pracowania Liderów Prawa.

 

« powrót