Dr Marcin Romanowski – Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Absolwent prawa na WPiA na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowych studiów prawniczych (Magister Legum, LL.M.) na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Stypendysta Fundacji Konrada Adenauera na Uniwersytecie w Ratyzbonie, Greifswald i Uniwersytecie Humboldta w Berlinie.

Rozprawę doktorską „Własność w procesie rozliczeń z komunistyczną przeszłością. Studium teoretycznoprawne na przykładzie Niemiec po 1989 roku” obronił w 2008 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Od 2002 roku asystent, a od 2008 adiunkt w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa na WPiA UKSW w Warszawie. Ekspert tzw. komisji w sprawie Rywina. W latach 2005-2007 doradca, od 2015 roku ekspert w Ministerstwie Sprawiedliwości. Członek Rady Programowej ogólnoprawniczego czasopisma „Prawo i Więź”. Od 2016 roku Przewodniczący Rady KSAP.

Główne obszary zainteresowań badawczych to prawo rozliczeń z przeszłością państw bezprawia, prawo naturalne i niepozytywistyczne koncepcje prawa, teoria prawa globalnego, antropologia prawnicza oraz jej zastosowania w tworzeniu i stosowaniu prawa. Autor kilkunastu publikacji i opracowań naukowych, w tym współautor monografii „O trudnych przypadkach filozofii prawa. Studia z antropologii filozoficznej” oraz „Reprywatyzacja. Problemy teorii i praktyki”.

 

Dr Marcin Wielec – zastępca Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

Absolwent prawa na WPiA na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Rozprawę doktorską „Zakaz dowodowy tajemnicy spowiedzi w postępowaniu karnym” obronił w 2008 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Od 2003 roku asystent, a od 2008 adiunkt w Katedrze Postępowania Karnego WPiA UKSW. Autor i współpautor kilku pozycji książkowych oraz szeregu artykułów naukowych z zakresu postępowania karnego.

Członek Rady Programowo – Naukowej kwartalnika „Probacja“. Autor ekspertyz i opinii prawnych dla organów publicznych.

Ogólne obszary zainteresowań badawczych to prawo i postępowanie karne, prawo i postępowanie dyscyplinarne, prawo karne wykonawcze, a w nich w szczególności obszary korelacji postępowania karnego z innymi obszarami prawa jak między innymi z prawem kanonicznym, prawem administracyjnym, prawem dyscyplinarnym, czy zagadnienia związane z aksjologią postępowania karnego. 

 

Prof. dr hab. Łukasz Pohl – Kierownik Sekcji Prawa Karnego

W 2000 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na tym wydziale uzyskał też stopnie naukowe doktora (2004 r.) i doktora habilitowanego (2008 r.) nauk prawnych; rozprawa doktorska, napisana pod kierunkiem Pana Prof. zw. dr. hab. Aleksandra Tobisa, dotyczyła problematyki przestępstwa upozorowania wypadku ubezpieczeniowego, natomiast rozprawa habilitacyjna była poświęcona zagadnieniu normy sankcjonowanej w prawie karnym („Struktura normy sankcjonowanej w prawie karnym. Zagadnienia ogólne”, Poznań 2007). W 2015 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk prawnych.

W latach 2005-2015 pracował w Katedrze (Zakładzie) Prawa Karnego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, natomiast od 2008 r. jest kierownikiem Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Szczecińskiego.

Jest autorem dwóch monografii (drugą z nich jest książka „Błąd co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego w polskim prawie karnym. Zagadnienia ogólne”, Poznań 2013), jednego podręcznika („Prawo karne. Wykład części ogólnej”, Warszawa 2015, 3. wydanie), dwóch obszernych fragmentów w Systemie Prawa Karnego (dotyczących zagadnień czynu oraz błędu w prawie karnym), kilkunastu objaśnień w Komentarzu do Kodeksu karnego pod red. R. A. Stefańskiego oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.

Przedmiotem jego naukowego zainteresowania są fundamentalne zagadnienia części ogólnej prawa karnego, a zwłaszcza podstawowe problemy nauki o przestępstwie.

Żonaty, ojciec córki i syna.

 

Dr Przemysław Sobolewski – Kierownik Sekcji Prawa i Procesu Cywilnego

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2009 r. na podstawie rozprawy „Zgoda na zabieg medyczny”.

Autor ponad 50 publikacji naukowych w języku polskim i angielskim, w szczególności znacznych fragmentów Komentarza do Kodeksu Cywilnego (red. K. Osajda) oraz współautor monografii „Przedawnienie roszczeń deliktowych”. Od szeregu lat wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji UW, gdzie prowadził zajęcia z prawa cywilnego i prawa handlowego. Obecnie prowadzi ćwiczenia z prawa cywilnego w języku angielskim.

Podstawowe dziedziny zainteresowań naukowych obejmują tradycyjne instytucje prawa cywilnego materialnego (problematyka czynności prawnych, ochrony dóbr osobistych, związku przyczynowego, przedawnienia), prawo medyczne (ochrona praw pacjenta, odpowiedzialność za błędy medyczne, granice dopuszczalnych interwencji medycznych) oraz konstytucyjne (zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone niezgodnym z prawem wykonywaniem władzy publicznej).

Od 2010 r. zatrudniony w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu, gdzie przygotował ponad 100 opinii dotyczących prawa polskiego i europejskiego.  Członek redakcji Zeszytów Prawniczych BAS.

 

Dr Jerzy Słyk – Kierownik Sekcji Prawa Rodzinnego

Adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie, adwokat.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Rozprawę doktorską, zatytułowaną „Odpowiedzialność  cywilna rodziców za szkodę wyrządzoną przez ich dziecko a sposób i zakres wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej” obronił w 2010 r. W instytucie Wymiaru Sprawiedliwości zatrudniony od 2011 r. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Rodzinnego przy Rzeczniku Praw Dziecka. Zastępca Przewodniczącej Komisji Bioetycznej przy Instytucie – Pomniku Centrum Zdrowia Dziecka. Sekretarz redakcji zeszytów cywilnych czasopisma Prawo w Działaniu.

Żonaty, ojciec jednej córki.

 

Dr hab. Piotr Mostowik - Kierownik Sekcji Praw Podstawowych​

Adiunkt w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w 1999 r. Rozprawę doktorską, zatytułowaną „Bezpodstawne wzbogacenie w prawie prywatnym międzynarodowym”, obronił w 2005 r. W 2015 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego,na podstawie rozprawy „Odpowiedzialność rodzicielska i opieka nad dzieckiem w prawie prywatnym międzynarodowym” i pozostałego dorobku naukowego.  W latach 2001-2005 aplikant radcowski. Asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015-2017. W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości zatrudniony od 2017 r. wraz z utworzeniem sekcji.

Laureat konkursu „Przeglądu Sądowego” na książkę najbardziej przydatną w praktyce wymiaru sprawiedliwości w roku 2014 r. Autor szeregu publikacji dotyczących problematyki prawa cywilnego, w tym rodzinnego, międzynarodowego prawa prywatnego i postępowania cywilnego, które obejmują również problematykę ustrojową i europejską. Członek rady programowej „Problemów współczesnego prawa międzynarodowego, europejskiego i porównawczego”, zespołu redakcyjnego czasopisma „Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego” i zespołu recenzentów „Acta Iuris Stetinensis”.

Żonaty, ojciec córki i dwóch synów.

 

Dr Paweł Ostaszewski – Kierownik Sekcji Ekonomicznych Analiz Wymiaru Sprawiedliwości

Doktor nauk prawnych, magister politologii w zakresie profilaktyki społecznej i resocjalizacji, magister pedagogiki, absolwent podyplomowych studiów analiz statystycznych i data mining’u.

W 2006 r. zatrudniony w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości na stanowisku specjalisty badawczo-technicznego w Sekcji Analiz Statystycznych i Realizacji Badań, od 2014 r. na stanowisku głównego specjalisty badawczo-technicznego. Obronił w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk rozprawę doktorską pt. „Lęk przed przestępczością. Aspekty teoretyczne, metodologiczne i empiryczne”, przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Andrzeja Siemaszko, za którą otrzymał wyróżnienie w L konkursie Ogólnopolskim „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie.

Autor wielu publikacji z zakresu kryminologii i analiz wymiaru sprawiedliwości, w tym jednej monografii. Brał udział, jako wykonawca, koordynator, konsultant i kierownik w ponad stu projektach badawczych. W Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi zajęcia z metod analizy statystycznej i technik badań w kryminologii. Członek zespołu do spraw oceny funkcjonowania systemu egzekucji przy Ministerstwie Sprawiedliwości. Zastępca sekretarza redakcji i redaktor statystyczny „Biuletynu Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. Prof. S. Batawii”.

 

« powrót