MAŁŻEŃSTWO

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

 1. Względne zakazy małżeńskie, Warszawa, LexisNexis monografia, w formie elektronicznej dostępna  w systemie informacji prawniczej LEX
 2. Zwolnienie cudzoziemca z obowiązku złożenia dokumentu stwierdzającego, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo (art. 56 p.a.s.c.) - dr Maciej Domański, 2008
 3. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika. Raport z badania akt sądowych - dr Maciej Domański, 2009
 4. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa powinowatym w linii prostej – dr Maciej Domański, 2010
 5. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa osobie dotkniętej chorobą psychiczną lub niedorozwojem umysłowym – dr Maciej Domański, 2010
 6. Zezwolenie na zawarcie małżeństwa kobiecie, która nie ukończyła 18 lat (raport z badania akt sądowych) – dr Maciej Domański, 2010                                                                       Opublikowano (w:) Stosowanie Prawa. Księga Jubileuszowa z okazji XX-lecia Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, red. A. Siemaszko, Warszawa 2011
 7. Rozdzielność płci nupturientów jako przesłanka istnienia małżeństwa (art. 1 k.r.o.) – dr Maciej Domański, 2012                                                                                                opublikowano (w:) Kwartalnik Prawa Prywatnego 2013, nr 4
 8. Postępowanie poprzedzające zawarcie małżeństwa prowadzone przez kierownika USC - dr Maciej Domański, 2012                                                                                              opublikowano (w:) Metryka. Studia z zakresu prawa osobowego i rejestracji stanu cywilnego 2012, nr 1

UNIEWAŻNIENIE MAŁŻEŃSTWA

 1. Unieważnienie małżeństwa w praktyce sądowej w 2010 r. - prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska, 2011                                                                                              opublikowano (w:) Studia i Analizy Sądu Najwyższego 2012, tom VII

SEPARACJA

 1. Zniesienie separacji - prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska, 2002                      wyniki badań wykorzystano w artykule: Zniesienia separacji orzeczone w okresie do dnia 30 czerwca 2002 r., Przegląd Sądowy nr 6 z 2003 r.
 2. Orzekanie separacji - prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska, Warszawa 2006, Oficyna Naukowa, monografia
 3. Orzecznictwo w sprawach o zniesienie separacji - prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

ROZWÓD, ORZEKANIE O WŁADZY RODZICIELSKIEJ W WYROKU ROZWODOWYM

 1. Rozdzielenie dzieci będących rodzeństwem na skutek rozwodu ich rodziców (na podstawie badania akt spraw sądowych o zmianę wyroku rozwodowego) - Wanda Stojanowska, 1995
 2. Zawieszenie postępowania w procesie o rozwód (art. 440 k.p.c.) a ochrona dobra dziecka -. Wanda Stojanowska, 1997
 3. Dowód z opinii rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w sprawach o rozwód i jego wpływ na treść wyroku w świetle wyników badania aktowego -  Wanda Stojanowska, 2001
 4. Orzekanie o oddaleniu powództwa o rozwód w sprawach, w których małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci - dr Maciej Domański, 2012
 5. Pozostawienie władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi obojgu rozwiedzionym rodzicom oraz rozstrzygnięcia o kontaktach z dziećmi w wyrokach rozwodowych - prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 2012
 6. Opinie sporządzane przez rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne w sprawach opiekuńczych i rozwodowych - dr Paweł Ostaszewski, 2012
 7. Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców w wyroku rozwodowym – dr Maciej Domański, 2014,
 8. Orzekanie o pieczy naprzemiennej w wyrokach rozwodowych– dr Maciej Domański, 2015

 

ISTOTNE SPRAWY RODZINY

 1. Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny (art. 24 k.r.o.). Analiza orzecznictwa - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska, 1999

 

MAŁŻEŃSKIE STOSUNKI MAJĄTKOWE

 1. Zniesienie przez sąd małżeńskiej wspólności majątkowej - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska, 1999
 2. Odpowiedzialność z majątku wspólnego małżonków za zobowiązania z działalności gospodarczej jednego z nich - Anna Kucharska, 2002
 3. Postępowanie w sprawie nadania klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika - dr Jerzy Słyk, 2012
 4. Informacja o orzecznictwie w sprawach z art. 39 i 40 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w 2013 roku – Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 2013
 5. Powództwa przeciwegzekucyjne małżonka z art. 840 § 1 pkt 3 i 8401 Kodeksu postępowania cywilnego – dr Jerzy Słyk, 2013

 

USTALENIE POCHODZENIA DZIECKA

 1. Unieważnienie uznania dziecka i stwierdzenie nieważności uznania w praktyce sądowej w okresie od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 30 czerwca 2004 r. Sprawozdanie z badania pilotażowego - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska, 2004
 2. Powództwo prokuratora o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka oraz o unieważnienie uznania dziecka (art. 86 k.r.o.) - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska, 2005
 3. Proces o ustalenie ojcostwa w aspekcie realizacji praw ojców – Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 2015
 4. Ustalenie ojcostwa przez sąd z rozstrzygnięciem o władzy rodzicielskiej ojca (Raport z badania orzecznictwa) - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 2016

 

WŁADZA RODZICIELSKA

 1. Rozstrzygnięcia sądów co do władzy rodzicielskiej ojca w wyroku ustalającym ojcostwo a dowód z badań opartych na analizie DNA - Wanda Stojanowska, 1999
 2. Orzekanie o umieszczeniu małoletniego w rodzinie zastępczej - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska, 2007
 3. Orzecznictwo w sprawach o pozbawienie władzy rodzicielskiej - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 2012
 4. Rozstrzyganie o istotnych sprawach dziecka (art. 97 § 2 k.r.o.) - dr Jerzy Słyk, 2012
 5. Orzecznictwo w sprawach o „odzyskanie” pełnej władzy rodzicielskiej – Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 2013
 6. Emigracja zarobkowa rodziców i jej wpływ na wykonywanie władzy rodzicielskiej w praktyce polskich sądów rodzinnych – dr Jerzy Słyk, 2014
 7. Odbieranie dzieci rodzicom na podstawie art. 12a ustawy z dn. 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - dr Jerzy Słyk, 2015

 

OSOBISTA STYCZNOŚĆ (KONTAKTY) Z DZIECKIEM

 1. Realizacja prawa do osobistej styczności w formie spotkań osoby bliskiej z dzieckiem w obecności kuratora - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska, 1998
 2. Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę a przepisy polskiego prawa - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska, 1999
 3. Sprawy o odebranie dziecka podlegającego władzy rodzicielskiej w praktyce sądowej - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska, 2004
 4. Orzekanie o osobistej styczności z małoletnimi innych osób niż ich rodzice - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska, 2007
 5. Opinia rodzinnego ośrodka diagnostyczno-konsultacyjnego w sprawach o ustalenie kontaktów dziecka z innymi osobami niż rodzice - dr Paweł Ostaszewski, 2007
 6. Realizacja prawa do kontaktów z dziećmi – Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 2011
 7. Orzecznictwo w sprawach o wykonywanie kontaktów z dziećmi - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, dr Maciej Domański, dr Jerzy Słyk, 2015
 8. Postępowania w sprawach o wykonywanie kontaktów z dzieckiem umorzone na podstawie art. 59820 k.p.c. - prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

 

PRZYSPOSOBIENIE (ADOPCJA)

 1. Adopcje zagraniczne” w praktyce polskich sądów, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998, monografia
 2. Poglądy pracowników ośrodków adopcyjno-opiekuńczych na temat tajemnicy przysposobienia - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska, 2002
 3. Rozwiązanie stosunku przysposobienia (Raport z badania akt spraw sądowych o rozwiązanie stosunku przysposobienia, w których orzeczenie kończące postępowanie w sprawie zapadło w 1999 r. i 2000 r.) - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska, 2002
 4. Orzekanie przysposobienia międzynarodowego z uwzględnieniem stopnia realizacji jego subsydiarności - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska - Łapińska, 2009,
 5. Rozwiązanie stosunku przysposobienia w orzecznictwie sądów powszechnych w latach 2010-2011 - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 2012
 6. Przysposobienie rozwiązywalne w orzecznictwie sądów powszechnych (z wyłączeniem przysposobienia pasierbów) - Prof. IWS dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, 2014

 

ALIMENTY

 1. Mechanizmy sprzyjające zapewnieniu skuteczności wykonywania orzeczeń alimentacyjnych w sprawach międzynarodowych – analiza Rozporządzenia WE 4/2009 w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych – dr Maciej Domański, 2011

 

ZARZĄD MAJĄTKIEM DZIECKA

 1. Orzekanie w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka – dr Jerzy Słyk, 2014

 

KURATELA

 1. Wybrane rodzaje kurateli w praktyce sądowej – dr Dagmara Olczak-Dąbrowska, 2013

« powrót