Wykaz opinii Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

2016

[9] Opinia w sprawie funkcjonowania sądów penitencjarnych w Polsce i wybranych państwach europejskich - dr Paulina Wiktorska

[8] Nadzór sędziego-komisarza nad czynnościami syndyków, nadzorców i zarządców w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnym a możliwość sformułowania rekomendacji dotyczących optymalnego modelu oceny efektywności ekonomicznej działań syndyka/doradcy restrukturyzacyjnego – analiza prawnoporównawcza i ekonomiczna - Elżbieta Konarska, Kamil Joński

[7] „Nadzór Ministerstwa Sprawiedliwości albo innego organu administracji publicznej nad działalnością syndyka (zarządcy) i sądu (sędziego-komisarza) w postępowaniu upadłościowym, którego celem jest likwidacja majątku dłużnika, w wybranych krajach Unii Europejskiej (Niemcy, Austria, Francja, Włochy, Hiszpania, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii) oraz w Szwajcarii”

- Austria

- Francja

- Hiszpania

- Niemcy

- Szwajcaria

- Włochy

- Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii

[6] Opinia dotycząca wprowadzenia karalności sporządzenia przez biegłego opinii nierzetelnej lub bez zachowania należytej staranności - dr hab. Magdalena Budyn-Kulik

2015

[5] Status pracownika sądu i prokuratury – urzędniczy czy pracowniczy? - dr Michał Raczkowski

2014

[4] Opinia w sprawie potrzeby zmian stanu prawnego normującego Rodzinne Ośrodki Diagnostyczno-Konsultacyjne – prof. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska

[3] Opinia w sprawie ewentualnych zmian przepisów Kodeksu spółek handlowych o spółce akcyjnej związanych z wprowadzeniem do polskiego porządku prawnego instytucji spółki inwestycyjnej o zmiennym kapitale – dr hab. Andrzej Herbet

[2] Opinia w sprawie wykładni przepisu art. 14 i 18 ustawy o świadku koronnym w zakresie odpowiedzialności świadka koronnego za składanie fałszywych zeznań i posługiwanie się fałszywymi dokumentami – dr Marek Kulik

2013

[1] Opinia o „Koncepcji zmian w prawie rodzinnym w zakresie usprawnienia postępowań w sprawach rodzinnych (w aspekcie materialnym i procesowym)” – prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Holewińska-Łapińska, dr Maciej Domański, dr Jerzy Słyk, konsultacja w zakresie postępowania cywilnego dr Piotr Rylski, dr Jacek Sadomski, mgr Marek Jaślikowski

« powrót